Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1640
Title: Вступ до загальної психології : програмний довідник
Authors: Велитченко, Леонід Кирилович
Велитченко, Леонид Кириллович
Velytchenko, Leonid Kyrylovych
Keywords: програмний довідник
загальна психологія
психологія особистостіт
індивід
психологічний захист
конфлікт
программный справочник
общая психология
психология личности
индивид
психологическая защита
конфликт
software guide
general psychology
psychology of personality
individual
psychological defense
conflict
Issue Date: 2009
Publisher: Букаєв Вадим Вікторович
Citation: Вступ до загальної психології : програмний довідник / [уклад. Л. К. Велитченко] ; Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського . – Одеса : [Букаєв Вадим Вікторович], 2009. – 357 с.
Abstract: Програмний довідник складають поняття та положення, які визначають зміст вихідних категоріальних засад загальної психології. У довіднику розглядаються такі теми: предмет психології, завдання і методи психології, розвиток психіки в еволюції тварин і становленні людини, діяльність, спілкування у колективі, особистість. Ці теми утворюють концептуальний простір, який дає можливість схарактеризувати вихідні засади загальної психології, а саме вказати на зовнішні чинники, що спонукають індивіда відповідної до активності і тим самим слугують його розвитку. Детально подано зведення про теорії особистості та її структуру у вітчизняній та зарубіжній психології. Особлива увага приділяється питанням активності особистості. Достатньо проінформовано про проблеми психологічного захисту, внутрішньо особистісного конфлікту. Програмний довідник має перелік контрольних питань, які можна використовувати для самоконтролю, при складанні завдань для контрольних робіт тощо, а також перелік прізвищ цитованих авторів. В іменному покажчику наведено прізвища вчених, які згадуються у тому чи іншому контексті. Программный справочник составляют понятия и положения, определяющие содержание исходных категориальных основ общей психологии. Содержание справочника состоит из следующей последовательности тем: предмет психологии, задачи и методы психологии, развитие психики в эволюции животных и становлении человека, деятельность, общение в коллективе, личность. Эти темы образуют концептуальное пространство, позволяющее охарактеризовать исходные принципы общей психологии, а именно указать на внешние факторы, побуждающие индивида соответствующей активности и тем самым служат его развитию. Подробно представлены сведения о теории личности и ее структуре в отечественной и зарубежной психологии. Особое внимание уделяется вопросам активности личности. Достаточно проинформировано о проблемах психологической защиты, внутренне личностного конфликта. Программный справочник содержит перечень контрольных вопросов, которые можно использовать для самоконтроля, при составлении заданий для контрольных работ и т. п., а также перечень фамилий цитируемых авторов. В именном указателе приведены фамилии ученых, которые упоминаются в том или ином контексте.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1640
ISBN: 978-966-2070-24-8
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики практичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Велитченко Вступ до заг. псих.pdf3.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.