Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1618
Title: Influence of sexual genomic imprinting on child ontogenesis
Other Titles: Вплив геномного статевого імпринтингу на онтогенез дитини
Влияние геномного полового импринтинга на онтогенез ребенка
Authors: Dehtiarenko, Tetiana Vоlodymyrivnа
Kodzhebash, Vladyslav Fedorovych
Дегтяренко, Тетяна Володимирівна
Коджебаш, Владислав Федорович
Дегтяренко, Татьяна Владимировна
Коджебаш, Владислав Федорович
Keywords: genomic sexual imprinting
ontogenesis
deviations
геномний статевий імпринтинг
онтогенез
відхилення
геномный половой импринтинг
онтогенез
отклонения
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Dehtiarenko T. V. Influence of sexual genomic imprinting on child ontogenesis/T. V. Dehtiarenko., V. F. Kodzhebash // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2016. – № 8. – С. 24-38.
Abstract: The article presents the adapted form of the conceptual issues of the sexual imprinting phenomenology for students and pedagogues of psycho-pedagogical field. In the critical ontogeny periods individual’s emotional reactions may have bright and impetuous manifestations so during these age periods imprinting effects may be different – from positive to catastrophic ones. The role of paternal and maternal genes during ontogenesis and their effect on initiation of hild’s psychophysical development deviations are determined.Автори представили в адаптованому вигляді для студентів та фахівців психолого-педагогічного профілю основ- ні положення феноменології статевого імпринтингу. Геномний статевий імпринтинг – досить поширене явище і воно має провідне значення в онтогенезі людини. Феноменологія його полягає в тому, що хромосоми статевих клітин індивіда набувають «відбиток» його статі і внаслідок цього нащадки отримують один набір хромосом з батьківським маркуванням деяких генів, а інший набір – з материнським. Надалі при утворенні в новому організмі статевих клітин отриманий «відбиток» стирається, ці гени маркуватимуться згідно зі статтю особи. Проаналізовано роль батьківсь- ких і материнських генів в онтогенезі й їхній вплив на ініціацію відхилень у психофізичному розвиткові дитини. Слід звернути увагу на те, що в критичні періоди онтогенезу емоційні реакції за рахунок епігеномних механізмів вий і бурхливий характер індивідуальних проявів, тому в ці вікові періоди наслідки статевого імпринтингу можуть бути різними – від позитивних до катастрофічних. Відомо, що у ґенезі метастатичної онкопатології у дітей суттєву роль відіграє геномний імпринтинг, зокрема при таких видах злоякісних новоутворень: ембріональна рабдоміосаркома (рак м’язів), пухлина Вільмса (рак нирок) і остеосаркома (рак кісток). Геномному імпринтингу також відводиться провідна роль у розвитку таких видів патології, як хвороба Гентінгтона, синдроми Прадера-Віллі та Енгельмана, транзиторний неонатальний цукровий діабет, синдром Шерешевського-Тернера, гіпотонія, ожиріння, розумова відсталість, акромікрія, гіпогонадизм, атаксія, гіперкінези, пароксизмальний сміх, пору-шення мовного розвитку, обесивно-конвульсивний синдром та інші нейрогенні захворювання та психопатологічні розлади. Геномний статевий імпринтинг впливає на детермінацію різних ознак у людини, зокрема психофізіологіч-них характеристик індивіда. Якби для більшості психологічних ознак існувала чітка залежність їхнього прояву від статі батька, від якого успадковано відповідний ген, психогенетики, безсумнівно, помітили б це. Але механізми генетичної детермінації психологічних ознак людини вивчені недостатньо; ще належить з’ясувати вплив геномного статевого імпринтингу на експресію генів, які відповідають за певні психофізіологічні характеристики індивіда. Для одних ознак ступінь експресії генів може бути і неважливим, але для інших він виявляється вирішальним для можливої ініціації відхилень від нормативних траєкторій індивідуального розвитку.Авторы в адаптированном виде представили для студентов и специалистов психолого-педагогического профиля основные положения феноменологии полового импринтинга. Геномный половой импринтинг – достаточно распространенное явление, которое имеет ведущее значение в онтогенезе человека. Его феноменология заключается в том, что хромосомы половых клеток индивида приобретают «отпечаток» его пола, и вследствие этого потомки получают один набор хромосом с отцовской маркировкой некоторых генов, а другой набор – с материнской. Далее, при образовании в новом организме половых клеток полученный «отпечаток» стирается, эти гены будут маркироваться в соответствие с полом индивида. Проанализирована роль отцовских и материнских генов в онтогенезе и их влияние на инициацию отклонений в психофизическом развитии ребенка. Следует обратить внимание на то, что в критические периоды онтогенеза эмоциональные реакции из-за включения эпигеномных механизмов наследственности имеют яркий и бурный характер индивидуальных проявлений, поэтому в эти возрастные периоды последствия полового импринтинга могут быть разными – от положительных до катастрофических. Известно, что в генезе метастатической патологии у детей существенную роль играет геномный импринтинг, в частности при таких видах злокачественных новообразований: эмбриональная рабдомиосаркома, опухоль Вильмса (рак почек), остеосаркома. Геномному импринтингу также отводится ведущая роль в развитии таких видов патологии, как болезнь Гентингтона, синдромы Прадера-Вилли и Энгельмана, транзиторный неонатальный сахарный диабет, синдром Шерешевского-Тернера, гипотония, ожирение, умственная отсталость, акромикрия, гипогонадизм, атаксия, гиперкинезы, пароксизмальный, нарушения речевого развития, обессивно-конвульсивный синдром, а также другие нейрогенные заболевания и психопатические расстройства. Геномный половой импринтинг влияет на детерминацию различных признаков у человека, в частности и психофизиологических характеристик индивида. Если бы для большинства психологических признаков существовала четкая зависимость их проявления от пола родителя, от которого унаследован соответствующий ген, психогенетики, несомненно, заметили бы это. Однако механизмы генетической детерминации психологических признаков человека изучены недостаточно; еще предстоит выяснить влияние геномного поло- вого импринтинга на экспрессию генов, которые отвечают за формирование определенных психофизиологических характеристик индивида. Для одних признаков степень экспрессии генов может быть не такой важной, но для других она оказывается решающей для возможной инициации отклонений от нормативных траекторий индивидуального развития.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1618
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dehtiarenko T. V., Kodzhebash V. F..pdf558.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.