Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1605
Title: Програма навчальної дисципліни "Загальна психологія": (за вимогами кредитно-модульної системи)
Other Titles: Программа учебной дисциплины "Общая психология": (по требованиям кредитно-модульной системы)
Authors: Мельничук, Ірина Валентинівна
Мельничук, Ирина Валентиновна
Melnychuk, Iryna Valentynivna
Keywords: психіка людини
загальна психологія
психологічна картина світу
програма
кредитно-модульна система
психічні функції
психика человека
общая психология
психологическая картина мира
кредитно-модульная система
психические функции
рsychic of man
general psychology
psychological picture of the world
program
credit-module systems
Issue Date: 2007
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Програма навчальної дисципліни "Загальна психологія": (за вимогами кредитно-модульної системи) / Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ін-т психології, Каф. теорії та методики практ. психології; [уклад. І. В. Мельничук]. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 2007. – 37 с.
Abstract: У програмі вирішується ряд запитань щодо уявлення про якісні відміни явищ психіки людини від тих, що мають місце у матеріальному свiтi, досліджується динаміка зростання психологічних знань щодо наукової картини світу на протязі розвитку людської цивілізації, аналізується презентованiсть психічних функцій в конкретних ділянках та зонах кори головного мозку людини, характеризується свідомість як вищий прояв та ступень розвитку психіки людини. Розглядаються наявні закономірності формування та розвитку психіки людини у процесі її взаємодії з навколишнім середовищем та на базі того анатомо-фізіологічного субстрату, який виступає носієм психіки та свідомості. Характеризується матеріалістична основа та детермінованість усіх явищ психічного життя людини - від найпростіших до найвищих, вторинність психічних явищ по відношенню до матеріальної дійсності, принципова вивчаємось усіх якостей, процесів та явищ психіки. Дається уявлення про якісні особливості сучасної психології i про основні напрямки розвитку психологічної картини світу. Пояснюються особливості структури i будови сучасної психології. Розкриваються зв'язки психологічної науки з природничими та точними науками. Формуються основні завдання психології у світі тих соціальних перебудов, які визначають основний напрямок соціального прогресу в Україні. Розкриваються основні поняття психологічної науки, її принципи i категорії на основі системного підходу. Обґрунтовується гносеологічна самостійність психології як окремої науки з особливим категоріальним, понятійним i методологічним апаратом, доводиться онтологічна достатність теоретичної бази сучасної психології. Розкриваються основні умови, що сприяли виникненню психічної форми відображення. Дається уявлення про логіку розвитку психічної форми відображення в тваринному світі. Характеризується основні фактори, які визначають зміст i спрямованість процесів антропогенезу. Просліджуються закономірності розвитку i ускладнення психічних функцій живих організмів у зв'язку з їх загальним розвитком, послідовність i взаємозв'язок різних форм психічного відображення в тваринному світі. Досліджуються закономірності виникнення психіки в ході еволюції живої матерії. Показана вирішальна роль практичної діяльності в становленні особистості людини i всього людського суспільства. Розкриваються основні характеристики діяльності як процесу, що відбувається між людиною i її середовищем. Аналізуються основні відмінності між основними видами діяльності. Простежується взаємозв'язок свідомості i діяльності людини. Діяльність розглядається як спосіб формування психіки людини i як спосіб її реалізації. Взаємозв'язок i внутрішня єдність процесів інтеріоризації i екстеріоризації дається у зв'язку з людською діяльністю. Розкриваються умови, які визначають реалізацію спілкування в житті людини i її роль в становленні i розвитку свідомості особистості. Доводиться глибинний характер процесів спілкування i їх вплив на становлення та розвиток інших явищ психіки. Обґрунтовується особливий характер процесів спілкування, їх якісні відмінності від інших проявів людської активності, які підпадають під категорію "діяльності". Спілкування досліджується як основа формування i існування різних видів людських взаємовідносин. Доводиться, що спілкування - це основний психологічний механізм, результатом якого є передача соціального досвіду новим поколінням. Повноцінне спілкування - основна передумова повноцінного розвитку особистості. Дається уявлення про особливості міжособистісних відношень в різних групах. Показується, що формування структури групи будь-якого рівня складності тісно зв'язано з процесами спілкування між членами даної групи. Розкриваються основні фактори i умови, які визначають процеси формування груп i колективів. Розкриваються необхідні умови формування дитячих колективів. та існуючі структури неформальних відносин у дитячих колективах. В программе решается ряд вопросов относительно представления о качественных явлениях психики человека в отличии от тех, которые имеют место в материальном мире, исследуется динамика роста психологических знаний относительно научной картины мира на протяжении развития человеческой цивилизации, анализируется презентованность психических функций в конкретных участках и зонах коры головного мозга человека, характеризуется сознание как высшее проявление и степень развития психики человека. Рассматриваются имеющиеся закономерности формирования и развития психики человека в процессе его взаимодействия с окружающей средой и на базе анатомо-физиологического субстрата, который выступает носителем психики и сознания. Характеризуется материалистическая основа и детерминированность всех явлений психической жизни человека - от самых простых до самых высоких, вторичность психических явлений по отношению к материальной действительности, принципиальное изучение всех качеств, процессов и явлений психики. Дается представление о качественных особенностях современной психологии и об основных направлениях развития психологической картины мира. Объясняются особенности структуры и строения современной психологии. Раскрываются связи психологической науки с естественными и точными науками. Формируются основные задачи психологии в мире тех социальных преобразований, которые определяют основное направление социального прогресса в Украине. Раскрываются основные понятия психологической науки, ее принципы и категории на основе системного подхода. Обосновывается гносеологическая самостоятельность психологии как отдельной науки с особым категориальным, понятийным и методологическим аппаратом, доказывается онтологическая достаточность теоретической базы современной психологии. Раскрываются основные условия, способствовавшие возникновению психической формы отражения. Дается представление о логике развития психической формы отражения в животном мире. Характеризуется основные факторы, определяющие содержание и направленность процессов антропогенеза. Прослеживаются закономерности развития и осложнения психических функций живых организмов в связи с их общим развитием, последовательность и взаимосвязь различных форм психического отражения в животном мире. Исследуются закономерности возникновения психики в ходе эволюции живой материи. Показана решающая роль практической деятельности в становлении личности человека и всего человеческого общества. Раскрываются основные характеристики деятельности как процесса, происходящего между человеком и ее средой. Анализируются основные различия между основными видами деятельности. Прослеживается взаимосвязь сознания и деятельности человека. Деятельность рассматривается как способ формирования психики человека и как способ ее реализации. Взаимосвязь и внутреннее единство процессов интериоризации и экстериоризации дается в связи с человеческой деятельностью. Раскрываются условия, которые определяют реализацию общения в жизни человека и ее роль в становлении и развития сознания личности. Доводится глубинный характер процессов общения и их влияние на становление, и развитие других явлений психики. Обосновывается особый характер процессов общения, их качественные отличия от других проявлений человеческой активности, которые попадают под категорию "деятельности". Общение исследуется как основа формирования и существование различных видов человеческих взаимоотношений. Доказано, что общение - это основной психологический механизм, результатом которого является передача социального опыта новым поколениям. Полноценное общение - основная предпосылка полноценного развития личности. Дается представление об особенностях межличностных отношений в различных группах. Показано, что формирование структуры группы любого уровня сложности тесно связано с процессами общения между членами данной группы. Раскрываются основные факторы и условия, означающие процессы формирования групп и коллективы. Раскрыты необходимые условия формирования детских коллективов и существующие структуры неформальных отношений детских коллективов.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1605
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики практичної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Програма_Заг_психол.pdf722.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.