Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1601
Title: Оптимизация тренировочных средств гандболистов на основе функционального состояния скелетных мышц
Other Titles: Оптимізація тренувальних засобів гандболістів на основі функціонального стану скелетних м’язів
Optimizing the means of training handball players based on functional status of skeletal muscles
Authors: Бондаренко, К. К.
Маджаров, A. П.
Бондаренко, А. Е.
Бондаренко, К. К.
Маджаров, O. П.
Бондаренко, А.Є.
Bondarenko, K.
Madzharov, O.
Bondarenko, A.
Keywords: скелетные мышцы
эластичность
твердость
мышечный тонус
функциональное состояние
этапы подготовки
скелетні м’язи
м’язовий тонус
еластичність
твердість
функціональний стан
етапи підготовки
skeletal muscles
muscle tone
elasticity
stiffness
functional status
training stages
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Бондаренко, К. К. Оптимизация тренировочных средств гандболистов на основе функционального состояния скелетных мышц / К. К. Бондаренко, А. П. Маджаров, А. Е. Бондаренко // Наука і освіта: наук.-практ. журнал. – 2016. – № 8. – С. 5-11.
Abstract: В данной статье изложены основные особенности планирования годичного цикла высококвалифицированных гандболисток в условиях напряженной тренировочной и соревновательной деятельности. Обозначены основные аспекты организации и планирования структуры тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки на основании параметров срочной и долговременной адаптации скелетных мышц к выполнению упражнений специальной направленности. Приведены поведенческие реакции мышечных групп, определяющих эффективность соревновательного упражнения при его выполнении «до отказа». Выявлена гетерохронность адекватности восприятия физической нагрузки скелетными мышцами, на основе которой предложена схема распределения тренировочных средств в микроциклах. Приведены режимы выполнения специальных упражнений гандболистов, а также временные параметры восстановления нормального тонуса скелетных мышц, их эластичности и силовых показателей.У статті викладено основні особливості планування річного циклу висококваліфікованих гандболісток в умовах напруженої тренувальної та змагальної діяльності. Окреслено основні аспекти організації та планування структури тренувальних навантажень в річному циклі підготовки на підставі параметрів термінової та довготривалої адаптації скелетних м’язів до виконання вправ спеціальної спрямованості. Наведено поведінкові реакції м’язових груп, що визначають ефективність змагальної вправи під час її виконання з максимальним навантаженням. Виявлено гетеро-хронність адекватності сприйняття фізичного навантаження скелетними м’язами, на основі якої запропоновано схему розподілу тренувальних засобів у мікроциклах. Наведено режими виконання спеціальних вправ для гандболістів, а також часові параметри відновлення нормального тонусу скелетних м’язів, їхньої еластичності та силових показників. На основі загальноприйнятої періодизації запропонована структура річного циклу підготовки гандболісток, заснована не тільки на процентному співвідношенні тренувальних засобів у мікро- і мезоциклах, але і на характеристиках якісно-кількісних показників, на основі сприйняття напруженої фізичної діяльності скелетними м’язами. Наведено параметри взаємозв’язку показників механічного тонування скелетних м’язів, які визначаються у стані відсутності вольової напруги (стан м’язового спокою) і параметрами фізичної продуктивності (швидкість переміщень, ефективність взаємодії з партнерами). Виявлено залежність ефективності м’язової роботи, що впливає на «можливість акумулювання енергії пружних деформацій при механізмі рекуперації механічної енергії під час руху» з виконанням технічних дій гандболісток (точність передач і результативних кидків у ворота). Проведено поділ річного циклу підготовки гандболісток на періоди в залежності від поставлених етапних завдань, рівня фізичної підготовленості і часових складових сприйняття фізичного навантаження функціональними системами організму. Запропоновано процентне співвідношення виконання тренувальних засобів загальнофізичної підготовки та спеціальних вправ у залежності від слідів впливів і гетерохронності сприйняття. Проведені дослідження й отримані результати дозволили підтвердити гіпотезу роботи і встановити, що отримані дані про пружно-в’язки властивості скелетної мускулатури можуть використовуватися в якості критеріїв ефективності управління педагогічним процесом підготовки спортсменів. Виявлені закономірності сприйняття скелетними м’язами тренувальних і змагальних навантажень дозволили підвищити рівень фізичних і функціональних можливостей організму спортсменок.The paper describes the main peculiarities of planning the annual cycle for training qualified female handball players under conditions of intense training and competitions. The main aspects of organizing and planning the structure of training loads in the annual cycle based on the parameters of skeletal muscles’ immediate and long-term adaptation for doing special exercises have been outlined. Muscle groups’ behavioural responses that determine the effectiveness of competition exercises in the course of doing them with maximum load have been described. Heterochronism of appropriate accommodation of skeletal muscles to physical exercise have been determined; it has become the basis for the scheme of proportioning the training means in micro-cycles. The mode of doing special exercises for female handball players as well as time parameters of recovery of skeletal muscles tone, their elasticity and strength have been mentioned. Based on the generally accepted periodization, the structure of annual cycle of training female handball players has been offered; the latter is based on percentage ratio of training means in micro- and mesocycles, characteristics of qualitative and quantitative indicators, accommodation of skeletal muscles to physical action. The parameters of interrelations between the indicators of mechanical toning of skeletal muscles identified in the absence volitional strain (the state of rest) and the parameters of physical performance (movement rate, effectiveness of cooperation with partners) have been outlined. The ependence of the effectiveness of muscular performance that affects the “possibility to accumulate elastic strain energy in the mechanism of mechanical power recuperation in the process of movement” on technical activity performance by female handball players (the accuracy of handling and effective goal shot) has been discovered. The annual cycle of training female handball players has been divided into periods depending on the task of a certain stage, the level of physical preparedness and temporal components of accommodation of body’s functional systems to physical exercise. The percentage ratio of performing the exercises aimed at general physical training and special exercises depending on their influence and heterochronism of accommodation have been offered. The research done and results obtained have made it possible to prove the hypothesis of the work and to observe that the data on viscoelastic behavior of skeletal muscles can be used as efficiency criteria for managing the process of training athletes. The revealed regularities of skeletal muscles’ accommodation to training loads and competitions have made it possible to increase the level of physical and functional capacity of female athletes’ body
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1601
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондаренко К. К., Маджаров А. П., Бондаренко А. Е..pdf693.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.