Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15892
Title: Поняття та сутність професійної етики дизайнера
Other Titles: The concept and essence of the professional ethics of the designer
Authors: Artemieva, Inna Serhiivna
Артемьева, Инна Сергеевна
Артемьєва, Інна Сергіївна
Keywords: етика
професійна етика
професійний етичний кодекс
професійна етика дизайнера
професійний етичний кодекс дизайнера
ethics
professional ethics
professional code of ethics
professional ethics designer
professional ethical code of designer
Issue Date: 2022
Publisher: Педагогічні науки
Citation: Артемьєва І. С. Поняття та сутність професійної етики дизайнера. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2022. № 99. С. 37–44.
Abstract: Результати. Термін «професійна етика» є дериватом від поняття «етика», що затребувало з’ясуван- ня змісту останнього. Встановлено, що етика – це наука про сутність, закони виникнення й розвитку моралі, її специфічні функції, моральні норми та цінності. Однією із системних складових частин ети- ки як науки є професійна етика. Теоретичні розвідки довели, що термін «професійна етика» зазвичай вживається для позначення як галузі теорії етики, так і своєрідного професійного етичного кодексу людей певної професії. Відтак професійна етика, як розділ загальноетичного знання, – це вчення, яке відображає всю сукупність правил поведінки певної соціальної групи на засадах загальнолюдських моральних цінностей з урахуванням особливостей професійної діяльності та конкретної ситуації, що фіксує моральний характер відносин, зумовлених чи пов’язаних із професійною діяльністю. Професій- на етика з позиції інституційності – це досвід етичної кодифікації, тобто професійний етичний кодекс, у якому зафіксовано систему раціонально осмислених моральних принципів, норм і правил, загаль- ноприйнятих у певній професійній сфері, якими люди мають керуватися під час виконання професій- них обов’язків у сфері вибраної ними професійної діяльності. Згідно з метою нашого дослідження за основоположне визначення було взято тлумачення терміна «професійна етика» з позиції інституційно- го підходу. Під професійною етикою дизайнера нами розуміються кодифіковані норми професійного поводження, що засновані на етичних вимогах до професії дизайнера. Професійний етичний кодекс дизайнера тлумачиться як зведення правил, які регулюють відношення, що виникають як у професій- ному середовищі дизайнера, так і у взаємовідносинах дизайнера та суспільства. Висновки. У дослідженні надано визначення поняття «професійна етика дизайнера» з позиції інституційного підходу. Проте професія дизайнера характеризується існуванням специфічних мораль- них дилем. Тому перспектива подальших розвідок полягає у визначенні професійної етики дизайнера, центр якої становить професійний етичний кодекс, з позиції математики. The purpose of the article is to reveal the concept and essence of the professional ethics of the designer. Results. The term “professional ethics” is deribating from the concept of “ethics”, which delayed clarifying the content of the latter. It is established that ethics is the science of essences, laws of emergence and development of morality, its specific functions, moral norms and values. One of the systemic components of ethics as a science is professional ethics. Theoretical studies have proved that the term “professional ethics” is usually used to refer to both the field of ethics theory and a kind of professional ethical code of people of a particular profession. Therefore, professional ethics, as a section of general poetic knowledge, is a doctrine that reflects the whole set of rules of behavior of a certain social group on the basis of universal moral values, taking into account the peculiarities of professional activity and a specific situation that records the moral nature of relationships caused or related to professional activity. Professional ethics, from the point of view of institutionality, is the experience of ethical codification, that is, a professional ethical code, which establishes a system of rationally understood moral principles, norms and rules generally accepted in a certain professional sphere, which people should be guided by in the performance of professional duties in the field of their chosen professional activity. According to the purpose of our research, the interpretation of the term “professional ethics” from the standpoint of the institutional approach was chosen for the fundamental definition. The professional ethics of the designer are understood by us as codified norms of professional conduct, based on ethical requirements for the profession of designer. The professional code of ethics of the designer is interpreted as a set of rules that regulate attitudes arising both in the professional environment of the designer and in the relationship between the designer and society. Conclusions. The study defines the concept of “professional ethics of the designer” from the point of an institutional approach. However, the profession of designer is characterized by the existence of specific moral dilemmas. Therefore, the prospect of further research is to determine the professional ethics of the designer, the center of which is a professional ethical code, from the point of view of metaethics.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15892
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE PROFESSIONAL ETHICS OF THE DESIGNER.pdf376.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.