Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14820
Title: Використання наочних засобів при навчанні дітей з порушеннями слуху грі у футбол
Other Titles: Pylyp Terzi Use of visual equipment in teaching children with hearing impairments playing football
Authors: Форостян, Ольга Іванівна
Forostjan, Olha Ivanivna
Терзі, Пилип Пилипович
Terzi, Pylyp Pylypovych
Keywords: наочність
глухі
методи навчання
футбол
критерії оцінки
clarity
deaf
teaching methods
football
evaluation criteria
Issue Date: 2020
Publisher: Форостян О. Використання наочних засобів при навчанні дітей з порушеннями слуху грі у футбол / О. Форостян, П. Терзі // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2020. - Вип. 3. - С. 154-160.
Abstract: Сучасною тенденцією освіти в Україні є перехід від навчання дітей з особливими освітніми потребами у системі спеціальної освіти до інклюзивного навчання у загальноосвітніх школах. За таких умов виникла потреба перегляду, переоцінки і переосмислення методичних засобів і прийомів навчання дітей з порушеннями слуху відповідно до сучасних вимог. Оволодіння технічними прийомами володіння м'ячем може стати потужнім засобом корекції і удосконалення координації рухів у дітей зі зниженим слухом. Тому перегляду і адаптації потребують методики навчання дітей з порушеннями слуху фізичних вправ, що можуть бути використані вчителем в інклюзивних класах на уроках фізкультури. Метою нашого дослідження є пошук ефективного поєднання різних наочних засобів при навчанні дітей з порушеннями слуху технічних дій у футболі. З'ясовано, що для дітей, які мають стійкі розлади слуху застосування показу і демонстрації є недостатнім при навчанні руховим діям, а можливість застосування словесних методів навчання обмежена. Натомість особливого значення для цього контингенту дітей набуває не лише показ фізичних вправ учителем, а й писемне мовлення. Розроблена нами методика навчання передбачає застосування спеціально розроблених плакатів з описанням техніки виконання елементів футболу та ілюстрацій кожної фази рухової дії показала високу ефективність. Описана методика навчання технічним діям у футболі для дітей з порушеннями слуху і критерії оцінки деяких контрольних вправ можуть бути застосовані тренерами і вчителями фізичної культури, які працюють в інклюзивних класах. he current trend in education in Ukraine is the transition from the education of children with special educational needs in the system of special education to inclusive education in secondary schools. Under such conditions, there is a need to revise, reevaluate and rethink the methods and techniques of teaching children with hearing impairments in accordance with modern requirements. Mastering the techniques of ball possession can be a powerful tool for correcting and improving coordination of movements in children with hearing loss. Therefore, the methods of teaching children with hearing impairments physical exercises that can be used by the teacher in inclusive classes in physical education classes need to be revised and adapted. The aim of our study is to find an effective combination of different visual aids in teaching children with hearing impairments technical actions in football. It was found that for children with persistent hearing impairments, the use of demonstration and demonstration is insufficient in learning motor actions, and the possibility of using verbal teaching methods is limited. Instead, not only the physical education of the teacher, but also the written speech acquires special significance for this contingent of children. The training method developed by us involves the use of specially designed posters describing the technique of performing elements of football and illustrations of each phase of motor action has shown high efficiency. The described method of teaching technical actions in football for children with hearing impairments and the criteria for evaluating some control exercises can be applied by coaches and physical education teachers working in inclusive classes.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/14820
Appears in Collections:Кафедра дефектології та фізичної реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olha Forostian 2020.pdf289.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.