Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1401
Title: Artistic and semiotic competence of future music teachers as an issue of music pedagogy
Other Titles: Художньо-семіотична компетентність майбутніх учителів музики як проблема музичної педагогіки
Художественно-семиотическая компетентность будущих учителей музыки как проблема музыкальной педагогики
Authors: Sun Peng Fei
Сунь Пенфей
Сунь Пенфей
Keywords: sign
symbol
semiotic competence
musical language
music perception
pedagogical process
знак
символ
семіотична компетентність
музична мова
сприйняття музики
педагогічний процес
знак
символ
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Sun Peng Fei. Artistic and semiotic competence of future music teachers as an issue of music pedagogy / Sun Peng Fei // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 6. – С. 51-55..
Abstract: The paper is focused on the issue of forming artistic and semiotic competence of a music teacher in the context of music pedagogy. The main lines of research on this issue in contemporary music pedagogy have been determined. Specific qualities of music teacher’s semiotic competence have been considered.Метою статті є визначення поняття семіотичної компетентності майбутнього вчителя музики, а також ос- новних напрямків дослідження цієї властивості особистості вчителя. Стверджується, що вчитель музики повинен володіти широким полем знакових засобів музичного мистецтва, тобто – мовою музики. Глибоке знання музичної мови дозволяє музикантові-педагогу повноцінно розуміти найскладнішу музику. Семіотичні знання потрібні вчителю також для того, щоб допомогти учням сприймати та розуміти музику. Таким чином, семіотична компетентність – необхідна якість майбутнього вчителя музики. Від цієї якості залежить успішність його професійної діяльності. Семіотична компетентність являє собою цілісну якість. Вона включає в себе ряд навичок, знань та вмінь, які дозволяють орієнтуватися в знаковій системі музичної мови. Ці навички, знання та вміння потрібні вчителю як «інструмент» роз’яснення учням образного змісту складних творів музичного мис- тецтва. Автор також робить висновок про те, що музично-педагогічні дослідження проблеми формування семіотичної компетентності доцільно розвивати в трьох напрямках: в руслі герменевтичного підходу, розробки педагогічного потенціалу символів у процесі навчання, а також співвіднесення теорії знакових систем зі специфікою музичної мови і, відповідно, семіотичних підстав музичної педагогіки. Серед специфічних якостей семіотичної компетентності вчителя музики найбільш істотними є: а) вміння «читати» знаки нотного тексту; б) наявність особистого художнього (слухового, зорового, виконавського) досвіду, що дозволяє складати попереднє уявлення про музичний твір; в) орієнтація в сфері знаків і символів художньої культури, що дає можливість «передрозуміти» сенс, відображений в музичних знаках; г) високий рівень вербальної мови, який може забезпечити адекватне словесно-понятійне роз’яснення смислу та змісту музичного твору.Цель данной статьи – определить понятие семиотической компетентности будущего учителя музыки, наметить основные направления исследования этого свойства личности учителя. Утверждается, что учитель музыки должен владеть обширным полем знаковых средств музыкального искусства, то есть – языком музыки. Глубокое знание музыкального языка позволяет музыканту-педагогу полноценно понимать самую сложную музыку. Семиотические знания нужны учителю также для того, чтобы помочь ученикам воспринимать и понимать музыку. Таким образом, семиотическая компетентность – необходимое качество будущего учителя музыки. От этого качества зависит успешность его профессиональной деятельности. Семиотическая компетентность представляет собой целостное качество. Оно включает в себя ряд навыков, знаний и умений, которые позволяют ориентироваться в знаковой системе музыкального языка. Эти навыки, знания и умения нужны учителю как «инструмент» разъяснения ученикам образного содержания сложных произведений музыкального искусства. Автор также делает вывод о том, что музыкально-педагогические исследования проблемы формирования семиотической компетентности целесообразно развивать в трѐх направлениях: в русле герменевтического подхо-да, разработки педагогического потенциала символов в процессе обучения, а также соотнесения теории знаковых систем со спецификой музыкального языка и, соответственно, семиотических основаниях музыкальной педагогики. Среди специфических качеств семиотической компетентности учителя музыки наиболее существенные суть: а) умение «читать» знаки нотного текста; б) наличие личного художественного (слухового, зрительного, исполнительского) опыта, позволяющего составлять предварительное представление о музыкальном произведении; в) ориентация в сфере знаков и символов художественной культуры, дающая возможность «предпонимать» смысл, запечатленный в музыкальных знаках; г) высокий уровень вербальной речи, который может обеспечить адекватное словесно-понятийное разъяснение смысла и содержания музыкального произведения.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1401
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sun Peng Fei.pdf315.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.