Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/138
Title: Addiction polymorphism: social and pedagogical aspects
Other Titles: Поліморфізм адикцій: соціально-педагогічнийаспект
Authors: Chernetska, Yuliia
Чернецька, Юлія
Keywords: polymorphism
addiction
addictive persons
rehabilitation centers
drug addicts
поліморфізм
адикції
адиктивні особи
реабілітаційні центри
наркозалежні
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Chernetska Y. Addiction polymorphism: social and pedagogical aspects / Y. Chernetska // Наука і освіта. – 2018. – №2. – C. 180–185.
Abstract: The aim and tasks of the research are as follows: to study the phenomenon of polymorphism of addictions, the empirical detection of polymorphicity in addictive individuals, the disclosure of the most common types of addictions that make up a “polymorphic set”, to reveal the most common interconnected forms of addictive behavior of drug addicts under the conditions of rehabilitation centers, as well as to elucidate the manifestations of gender peculiarities of polymorphism in drug addicts and possible consequences of these manifestations in the socio-pedagogical aspect. Among the empirical methods of the research, the leading one is the social and pedagogical experiment on identifying the polymorphism of addictions among the drug-dependent in the rehabilitation centers. The experimental group consisted of drug addicts (the total number of respondents was 147, of whom 127 were men, 20 were women, aged 15-55). The research was conducted in the rehabilitation centers of Kharkiv and Kharkiv region (during 2015-2017) with the aim to detect a propensity to different types of dependencies. It was based on the questionnaire proposed by G.V. Lozova (St. Petersburg, St. Petersburg State University of Physical Culture named after P.F. Lesgaft). The results of the study indicate the presence of polymorphism of addictions in the subjects. The most of the experiment subjects showed high rates of general tendency towards different types of addictions. Thus, for men, this indicator was 95.2%, for women - more than 50%. This indicates a high risk of returning the former drug addicts to drug use, where a trigger mechanism may be some other type of addictive behavior, such as emotional addiction or interdependence. Актуальність поліморфізму адикцій в соціально-педагогічному сенсі продиктована необхідністю теоретико-методичного вивчення проблеми задля підвищення ефективності превенції різних видів залежної поведінки та корекції адиктивної поведінки. Долаючи один із видів залежності, фахівці не враховують поліморфічну природу адикцій, що призводить до низької результативності у подоланні адиктивних патернів поведінки. Мета та завдання дослідження полягають у вивченні феномену поліморфізму адикцій, емпіричному виявленні поліморфічності у адиктивних осіб, розкритті найпоширеніших видів адикцій, що складають «поліморфічний набір», виявленні найбільш часто поєднаних між собою форм адиктивної поведінки у наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів, а також розкритті проявів гендерних особливостей поліморфізму адикцій у наркозалежних та можливих наслідків цих проявів у соціально-педагогічному аспекті. Серед емпіричних методів дослідження провідним став соціально-педагогічний експеримент із виявлення поліморфізму адикцій серед наркозалежних реабілітаційних центрів. Експериментальну групу складали наркозалежні особи (загальна кількість респондентів – 147 осіб, з них – 127 – чоловіки, 20 – жінки, віком від 15 до 55 років). Дослідження проводилося у реабілітаційних центрах Харкова та Харківської області з метою виявлення схильності до різних видів залежностей із використанням однойменного опитувальника, запропонованого Г. В. Лозовою (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургський державний університет Фізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта). Результати дослідження свідчать про наявність поліморфізму адикцій у досліджуваних. У більшості учасників експерименту виявились високі показники загальної схильності до різних видів залежності. Так, для чоловіків цей показник склав 95,2%, для жінок – більш ніж як 50%. Це свідчить про високі ризики повернення колишніх наркозалежних до вживання наркотичних речовин, і тригером або «пусковим» механізмом може бути саме якийсь інший вид залежної поведінки, наприклад, емоційна залежність або співзалежність.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/138
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юлія Чернецька.pdf560.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.