Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/137
Title: Study of law students’ professional readiness motivational component
Other Titles: Дослідження мотиваційного компонента професійної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності у закладах вищої освіти
Authors: Kolodin, Denys
Fedorov, Valentyn
Riazanov, Mykhailo
Колодін, Денис Олексійович
Федоров, Валентин Андрійович
Рязанов, Михайло
Keywords: future lawyers
motivation
professional competence
readiness for professional activity
motivational component
students of legal status
майбутні юристи
мотивація
професійна компетентність
готовність до професійної діяльності
мотиваційний компомент
студенти юридичного профілю
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Kolodin D. Study of law students’ professional readiness motivational component / D. Kolodin, V. Fedorov, M. Riazanov
Abstract: The paper aims to highlight the significance of the motivational component of future lawyers’ readiness for work. The study involved 82 students of Odessa secondary school and 106 students of the National University “Odessa Academy of Law”, as well as 19 university graduates. The following research methods were used in the study: a specially designed questionnaire containing questions making it possible to assess the level of the respondents’ primary motivation for work, Professional Readiness Inventory by L. Kabardova, a modified technique Labor Motives Structure by T. Badoiev, and Academic Motivation Inventory by T. Ilina. It has been proved that the decisive indicator of the quality of law students’ training is the formation of their stable motivation for work in the chosen field, awareness of the social significance of their occupation, as well as adequate professional expectations of the future profession. The assessment of the motivational component maturity of the respondents’ professional readiness has shown that in most of the students it is developed at a low level, which is indicative of the need to conduct purposeful work on its improvement. Мета дослідження полягає у дослідженні рівня мотиваційного компонента готовності майбутніх юристів до професійної діяльності. З метою діагностики ставлення студентів-майбутніх юристів до майбутньої професійної діяльності було використано спеціально розроблену анкету, яка містила запитання, що дозволили визначити рівень первинної мотивації до професії («Чому Ви обираєте професію юриста?», «Де (в яких органах, секторі економіки) плануєте працювати?», «Із якого джерела Ви отримали інформацію про професію юриста?»). Для діагностики параметрів мотиваційного компонента готовності до професійної діяльності було використано: питальник професійної готовності Л. Н. Кабардової, що дозволив дослідити професійний аспект мотивації майбутніх юристів до майбутньої професійної діяльності; модифіковану методику діагностики структури мотивів трудової діяльності Т. Л. Бадоєва (призначена для висвітлення параметрів мотивації до різних видів професійної діяльності правника); а також методику дослідження мотивів навчання у вищому навчальному закладі Т. І. Ільїної, що уможливила діагностику навчальної мотивації студентів-майбутніх юристів. Спираючись на результати аналізу психологічної, науково-педагогічної літератури, поняття «готовність до професійної діяльності майбутніх юристів» визначено як інтегроване структурне особистісне утворення, що є передумовою успішного виконання діяльності в сфері правознавства та включає такі компоненти: мотиваційний, операційний, емоційно-вольовий, особистісний. Доведено, що вирішальним показником якості підготовки випускників закладів вищої освіти юридичного профілю є формування стійкої мотивації до обраного фаху, усвідомлення соціальної значущості професійної діяльності, а також вірне уявлення про професійні очікування від майбутньої професії та власні цілі при виборі юридичного фаху. Діагностовано стан сформованості мотиваційного компонента готовності до професійної діяльності у майбутніх юристів: студенти факультету цивільної та господарської юстиції (низький рівень – 75,93%; середній – 15,13%; високий – 8,93%) та студенти соціально-правового факультету (низький рівень – 77,33%; середній – 13,86%; високий – 8,8%) Національного університету «Одеська юридична академія», що дає підстави дійти висновку щодо необхідності приділення значної уваги практико орієнтованому компоненту професійної підготовки майбутніх правників, зокрема – у ході юридичної практики.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/137
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.