Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/134
Title: Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Румунії та Угорщині
Other Titles: Comparative analysis of future primary school teachers training in Romania and Hungary
Authors: Ящук, Інна
Біницька, Катерина
Кузьма, Ірина
Yashchuk, Inna
Binytska, Kateryna
Kuzma, Iryna
Keywords: професійна підготовка
майбутні учителі
початкова освіта
Румунія та Угорщина
professional training
future teachers
primary education
Romania and Hungary
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Ящук І. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Румунії та Угорщині / І. Ящук, К. Біницька, І. Кузьма // Наука і освіта. – 2018. – №2. – С. 153–160.
Abstract: З огляду на актуальність реформування вітчизняної системи освіти та інтеграції вищої освіти в єдиний європейський простір у статті здійснено порівняльний аналіз організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Румунії та Угорщині. Для збору наукового матеріалу застосовувалися первинні наукові методи: метод вивчення наукових джерел (педагогічно-методичної літератури та нормативно-законодавчих актів Румунії та Угорщини); спеціальні лінгвістичні методи: редагування і перекладу інформації з румунської та угорської мов. У межах основного аналізу організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти застосовано такий комплекс емпіричних методів: метод опису із прийомами порівняння, синтезу й узагальнення теоретичної інформації та практики професійної підготовки; методи порівняльного аналізу та факторного аналізу зібраного матеріалу; метод симптоматичної статистики (для кількісного зіставлення особливостей дисциплінарного навантаження на спеціальності вчителя початкової освіти з метою виявлення їх якісних характеристик). Виокремлено спільні та специфічні ознаки структурно-змістового характеру румунської та угорської систем педагогічної освіти, при цьому об’єктом дослі- дження виступили зміст професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти з погляду дисциплінарного на- вантаження; процес професійної підготовки майбутніх учителів з точки зору фахової кваліфікації. Виділено здобутки румунського та угорського педагогічного досвіду, які варто застосовувати щодо модернізації процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Україні, а саме: розширення дисциплін психолого-педагогічного блоку з конкретизацією фахової спрямованості для галузі початкової освіти; запровадження у вітчизняну систему педагогічної освіти кваліфікації «Вчитель початкової освіти» з фаховими компетенціями вихователя дітей дошкільного віку, вчителя 1-4 класів початкової школи, вчителя іноземної мови у 1-4 класах початкової школи та 5-9 класах середньої школи за програмами підготовки бакалаврів та магістрів із наданням можливості студентам самостійно обирати додаткову спеціалізацію, з комплексом необхідних дисциплін, розроблених у закладах вищої освіти. The paper aims to present the results of a comparative analysis of the systems of future primary school teachers training in Hungary and Romania. It has been found that, in Romania and Hungary, the level structure of higher education is used according to the Bologna system; however, in Hungary, there are two models of future teacher training: a vertical model is used in the universities of the country, according to which students receive a qualification of a preschool or primary school teacher based on Bachelor’s and Master’s degrees; and a horizontal model, according to which professional competences are acquired by future primary school teachers at colleges (Bachelor's degree). The achievements of the Romanian and Hungarian pedagogical experience have been highlighted, which can be used to modernize the process of future primary school teachers professional training in Ukraine, namely: increasing the number of psychological and pedagogical disciplines with specification of professional focus for the primary education field; the introduction of a “Teacher of Primary Education” qualification in the domestic system of pedagogical education providing students with professional competencies of a preschool teacher; a teacher of 1-4 grades of primary school, a foreign language teacher in 1-4 grades of primary school and 5-9 grades of secondary schools in bachelor’s and Master’s programs with the possibility of choosing an additional specialization.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/134
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інна Ящук, Катерина Біницька, Ірина Кузьма.pdf615.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.