Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13298
Title: Ukrainian historical narrative: features and specifics of transformation
Other Titles: Український історичний наратив: особливості та специфіка трансформації
Authors: Добролюбська, Юлія Андріївна
Dobrolyubska, Yulia Andriivna
Rodian, Maria Volodymyrivna
Keywords: historical narrative
Ukrainian historical narrative
ethnic identity
self-identity
imperial ideology
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Dobrolyubska Y. A. Ukrainian historical narrative: features and specifics of transformation / Yuliya Andryivna Dobrolyubska, Maria Volodymyrivna Rodian // Наукове пізнання : методологія та технологія. – 2021. – № 2 (48). – С. 19-26.
Abstract: The birth of the Ukrainian historical narrative can reasonably be dated to the end of the XIX – the first two decades of the XX century. From the point of view of the chronology of Ukrainian history, the narrative born at the end of the 19th century claimed that Ukrainians were an older people than Russians and Belarusians, which is why they have an inalienable right to sovereign political, social, economic and cultural development. At the beginning of the second decade of the XXI century, the Ukrainian historical narrative is still far from the ideal of Ukrainian history as the history of part of Europe. It is clear to everyone that the interpretation of the history of Ukraine needs to be reworked and comprehended, creating a new, purely own understanding. However, to this day, as evidenced by the concrete works of Ukrainian historians, the stereotypes of both the oppressed national and imperial past are still unresolved. The methods used today in micro- and macro-historical research will certainly make the Ukrainian past fuller and truer, expanding its life experience of people of different nationalities, cultures and political views who inhabited this area in the past or live here today. The consolidation of Ukrainian society requires the transfer of conflicting interpretations of events and processes into the sphere of public dialogue and their resolution through European democratic mechanisms. In European political culture, this is a tradition of pluralism, that is, the recognition of the norm of multiplicity of memories and interpretations. The European principle is not intended to impose a single reading of history, but to understand the conditions for the coexistence of different experiences. It is especially important for Ukraine to pursue a historical policy in a way that will promote national historical reconciliation. To consolidate society, it is necessary to promote topics that unite all regions. Зародження українського історичного наративу можна свідомо віднести до кінця XIX – перших двох десятиліть ХХ століття. З точки зору хронології української історії наратив, народжений наприкінці ХІХ ст., стверджував, що українці є старшим народом, ніж росіяни та білоруси, тому вони мають невід’ємне право на суверенний політичний, соціальний, економічний та культурний розвиток. На початку другого десятиліття ХХІ століття український історичний наратив все ще далекий від ідеалу української історії як історії частини Європи. Всім зрозуміло, що трактування історії України необхідно переробити та осмислити, створивши нове, суто власне розуміння. Однак до сьогодні, як свідчать конкретні праці українських істориків, все ще неподолані штампи як пригнобленого національного, так й імперського минулого. Методи, які сьогодні використовують у межах мікро- та макроісторичних досліджень, неодмінно зроблять українську минувшину повнішою та більш правдивою, розширивши її життєвим досвідом людей різних національностей, культур і політичних поглядів, які населяли цю територію в минулому чи живуть тут сьогодні. Консолідація українського суспільства вимагає переведення конфліктних тлумачень подій та процесів у сферу публічного діалогу та вирішення їх за допомогою європейських демократичних механізмів. У європейській політичній культурі це традиція плюралізму, тобто визнання нормою множинності пам’ятей та інтерпретацій. Європейський принцип має на меті не нав’язування одного прочитання історії, а осмислення умов співіснування різних досвідів. Для України особливо важливо провадити історичну політику в такому вигляді, який буде сприяти національному історичному примиренню. Для консолідації суспільства на сучасному рівні треба популяризувати саме такі теми, які об’єднують усі регіони.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13298
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrolyubska.pdf306.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.