Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12984
Title: Використання відеоматеріалів для навчання іноземної мови курсантів ВВНЗ та військовослужбовців
Other Titles: Use of videos for teaching a foreign language to cadets of higher military educational institutions and servicemen
Authors: Бачинська, Наталія Ярославівна
Бачинская, Наталия Ярославовна
Bachynska, Natalya Yaroslavivna
Keywords: відеоматеріали
СТАНАГ 6001
військовослужбовці
вищий військовий навчальний заклад
курсанти
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Бачинська Н. Я. Використання відеоматеріалів для навчання іноземної мови курсантів ВВНЗ та військовослужбовців / Наталія Ярославівна Бачинська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky : наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2021. – № 3 (136). – С. 104-110.
Abstract: The relevance of the research is conditioned by the necessity to acquire knowledge of a foreign language by cadets of higher military educational institutions and servicemen for successful performance of official duties. In the article, the scientific and methodological literature on the use of video materials for teaching a foreign language has been analyzed. The aim of the article was to define the importance and necessity of using video materials for teaching English to cadets of higher military educational institutions and servicemen. The requirements of English knowledge in listening and speaking for servicemen, whose knowledge of English corresponds to the standardized speech level ‘functional’, have been considered. It has been found that servicemen have to understand conversations on both everyday and professional topics and to be able to communicate effectively in everyday and standard working situations. Based on the analysis of the literature, the advantages of the use of video materials for teaching a foreign language have been determined; the main techniques of using video materials (watching video materials without sound, listening to the plot without watching a video file, watching a video file with stops, partial watching (when a part of the screen is closed and cadets / servicemen have to guess what was closed), division of cadets into two groups) and requirements for selecting video files have been characterized. In the article, the necessity to teach to understand the real speech of native speakers has been highlighted; the description of oral informal spontaneous speech has been given; the practice of selective ignoring the heard information has been clarified. The examples of websites, which correspond to topics of teaching of cadets / servicemen have been given (U.S. Army Talent Management, VSB Defense, Military Comparisons, Defense Forces and Military Center). Taking into account the received information, the recommendations on the work with video materials have been given. The necessity of teaching cadets / servicemen how to work with video materials and how to develop the ability to learn English independently with the help of video materials was specified. Актуальність дослідження визначається необхідністю набуття знань з іноземної мови курсантами ВВНЗ та військовослужбовцями для успішного виконання службових обов’язків. У статті проаналізовано наукову і методичну літературу щодо використання відеоматеріалів для навчання іноземної мови. Метою статті було визначити важливість та необхідність використання відеоматеріалів для навчання англійської мови курсантів ВВНЗ та військовослужбовців. Розглянуто вимоги до знання англійської мови в аудіюванні та говорінні, які ставляться для військовослужбовців із знанням мови стандартизованого мовленнєвого рівня «функціональний» СМР2. Було з’ясовано, що військовослужбовці повинні розуміти розмови як на повсякденну, так і на професійну тематику та вміти ефективно вести розмову як у повсякденних, так і стандартних робочих ситуаціях. На основі аналізу літератури було визначено переваги використання відеоматеріалів для навчання іноземної мови; схарактеризовано основні техніки використання відеоматеріалів (перегляд відеоматеріалів без звука, прослуховування сюжету без відео, перегляд із зупинками відеофайлу, частковий перегляд, коли закривається частина екрану і курсантам / військовослужбовцям потрібно здогадатися, що від них було закрито, розподіл класу на дві групи) та вимоги до відбору відеофайлів. У статті вказано на необхідність навчання розуміти реальне мовлення носіїв мови, подано характеристику усного неофіційного спонтанного мовлення та з’ясовано практику вибіркового ігнорування почутої інформації. Було наведено приклади вебсайтів, що відповідають темам навчання курсантів та військовослужбовцям (U. S. Army Talent Management, VSB Defense, Military Comparisons, Defense Forces, Military Center). З урахуванням отриманої інформації надано рекомендації щодо роботи з відеоматеріалами; вказано на необхідність навчання методики роботи з відеоматеріалами та навчання самостійно працювати з відеоматеріалами.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12984
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachynska.pdf276.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.