Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12981
Title: Напрями оптимізації мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців державної служби у закладі вищої освіти
Other Titles: Ways to optimize the speech activity of future civil servants in a higher education institution
Authors: Климова, Катерина Яківна
Keywords: лінгводидактика
вища школа
мовленнєва діяльність
майбутні фахівці державної служби
принципи навчання української мови
дидактичні методи і прийоми
навчально-методичний комплекс дисципліни
українська мова професійного спрямування
іспит на рівень володіння державною мовою
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Климова К. Я. Напрями оптимізації мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців державної служби у закладі вищої освіти / Катерина Яківна Климова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky : наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2021. – № 3 (136). – С. 80-86.
Abstract: Статтю присвячено актуальній проблемі підвищення рівня володіння українською мовою фахівцями сфери державного управління. Автор ставить за мету окреслити та науково обґрунтувати напрями оптимізації мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців державної служби в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Такими напрямами є підвищення вимог до обсягу, змісту і структури підручників і посібників; поглиблення зв'язку курсу української мови з риторикою, психологією та етикою; збільшення обсягу комунікативних завдань фахового спрямування; раціональне використання ресурсів e-learning платформ для задоволення професійно-комунікативних потреб здобувачів вищої освіти. У статті зазначено, що викладач розглядає мову як засіб мовнокультурної ідентичності та соціально-політичної взаємодії у суспільстві. Умовою активізації усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письма) є інтерактивна взаємодія суб’єктів навчання. Здійснений автором аналіз лінгводидактичних, психолого-педагогічних та мовознавчих джерел забезпечив теоретичне підґрунтя дослідження. Зокрема, наведено дефініції термінів «мовленнєва діяльність», «види мовленнєвої діяльності». У статті також подано провідні принципи, якими доцільно керуватися у процесі навчання української мови. Комплекс оптимальних методів навчання української мови майбутніх фахівців державної служби у закладі вищої освіти добирається за низкою окреслених критеріїв. Автор наголошує на суб’єктивному аспекті проєктувальної діяльності викладача – вмінні на свій розсуд обирати та поєднувати оптимальні методи та прийоми роботи на заняттях. Окреме місце в публікації відведено опису структури і змісту розробленого автором навчально-методичного комплексу дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для бакалаврів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Перелічено ті методи і прийоми, які в процесі апробації дослідження підтвердили свою ефективність. Здобуті результати засвідчують досягнення мети дослідження та дозволяють окреслити його перспективи. The article is dedicated to the current problem connected with the improvement of Ukrainian language proficiency level of the specialists in the field of public administration. The author aims to outline and scientifically substantiate some ways to optimize the speech activity of future civil servants within the environment of a higher education institution. The author outlines the main ways of this process: to increase the requirements to the volume, content and structure of textbooks and manuals; to deepen connections of the Ukrainian language course with such disciplines as Rhetoric, Psychology and Ethics; to increase the volume of communicative tasks on professional topics; to rationalize the usage of e-learning platforms to meet the professional and communicative needs of the students. The article states that the teacher considers language as a means of linguistic and cultural identity tool as well as an instrument of the socio-political interaction in society. The interaction between students and teachers is the main requirement to all types of speech activity (listening, reading, speaking and writing) to be efficient. The analysis of linguodidactic, psychological, pedagogical and linguistic sources carried out by the author provided the theoretical basis of the research. In particular, the definitions of the terms «speech activity», «types of speech activity» have been given. The article also names the guiding principles that should be followed in the process of learning the Ukrainian language. A set of the prime methods of teaching the Ukrainian language to future civil servants in a higher education institution was selected according to a number of the outlined criteria. The author emphasizes the subjective aspect in the teacher's creative activity − the ability to choose and combine the best methods and techniques while teaching. A special place in the publication is given to the description of the structure and content of the educational and methodological complex of the discipline «Ukrainian (for Professional Purposes)» for bachelor-course students specialized in 281 «Public Management and Administration». The methods and techniques that have proven their effectiveness in the process of testing are listed. The obtained results prove the achievement of the research goal and allow us to outline its prospects.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12981
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klymova.pdf280.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.