Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12978
Title: Формування оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності
Other Titles: Developing evaluative and controlling actions of senior preschoolers in speech-creating activities
Authors: Березовська, Людмила Іванівна
Березовская, Людмила Ивановна
Berezovska, Liudmyla Ivanivna
Keywords: оцінка
розвиток мовлення
оцінно-контрольні дії
оцінна дія
мовленнєвотворча діяльність
діти старшого дошкільного віку
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Березовська Л. І. Формування оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності / Людмила Іванівна Березовська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky : наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2021. – № 3 (136). – С. 73-79.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problem related to the development of evaluative and controlling actions of senior preschoolers in speech-creating activities. Theoretical analysis of scholars' views on the definitions of the phenomena "evaluation", "evaluative and controlling actions", "speech-creating activity" have been presented; the author's definition of the key concepts under research topic has been given. The specificity of gradual development of evaluative and controlling actions of senior preschoolers in speech creating activities has been revealed; the role of the adult in the development of the first evaluating and controlling actions, which should be mastered by children of senior preschool age, has been specified. Emphasis is placed on the importance of developing students’ skills to control and evaluate actions, which will contribute to their successful preparation for mastering the literary norm of the native language, correction and elimination of language errors and flaws. In the presented research, it is noted that in speech activity evaluating and controlling actions are a necessary condition and means of mastering elementary linguistic knowledge, developing speech and communication skills. Some methods and techniques of teaching / learning that contribute to the development of evaluative and controlling actions of senior preschoolers in speech-creating have been substantiated. Some examples of assignments facilitating the development of the skills to perform evaluative and controlling actions in speech activity have been given. The obtained results of the experimental study confirmed the effectiveness of the proposed methods and techniques aimed at the development of evaluative and controlling actions of senior preschoolers in speech-creating. Стаття присвячена аналізу проблеми формування оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності. Представлено теоретичний аналіз поглядів науковців щодо визначення феноменів «оцінка», «оцінно-контрольні дії», «мовленнєвотворча діяльність»; позиціоновано авторське визначення основних ключових понять теми дослідження. Розкрито специфіку поетапного формування оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку у мовленнєвотворчій діяльності; схарактеризовано роль дорослого у формуванні перших оцінних і контрольних дій, якими мають оволодіти діти старшого дошкільного віку; акцентовано на важливості формування у вихованців навичок контролю й оцінювання, що сприятиме успішній підготовці їх до оволодіння літературною нормою рідної мови, коригування й усунення мовних помилок та огріхів. У представленому дослідженні зазначено, що в мовленнєвій діяльності оцінно контрольні дії є необхідною умовою і засобом засвоєння елементарних лінгвістичних знань, формування мовленнєвих умінь і навичок спілкування. Обґрунтовано методи і прийоми роботи, які сприяють формуванню оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності. Наведено приклади завдань для формування умінь здійснювати оцінно-контрольні дії у мовленнєвотворчій діяльності. Отримані результати експериментального дослідження підтвердили ефективність запропонованих методів і прийомів роботи щодо формування оцінно-контрольних дій дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12978
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berezovska.pdf272.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.