Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12977
Title: Методологічні аспекти формування емоційної компетентності майбутніх хормейстерів
Other Titles: Methodological aspects of the development of the future choirmasters’ emotional competence
Authors: Ткаченко, Марина Юріївна
Tkachenko, Maryna Yuriivna
Ткаченко, Марина Юрьевна
Keywords: емоції
емоційна компетентність
компетентність
підготовка
майбутні хормейстери
методологічні підходи
принципи
художня комунікація
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Ткаченко М. Ю. Методологічні аспекти формування емоційної компетентності майбутніх хормейстерів / Марина Юріївна Ткаченко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky : наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2021. – № 3 (136). – С. 65-72.
Abstract: The article reveals the essence and features related to the development of the future choirmasters’ emotional competence in the process of profession-oriented training. The purpose of the article is to determine the methodological approaches and pedagogical principles of forming the emotional competence of future choirmasters in the process of profession-oriented training. The competence-based paradigm of art-centred education is defined as the one that is aimed at gaining the experience necessary for making constructive decisions in a nonlinear, variable and unpredictable process of performing and art-pedagogical practice. Emotional competence is interpreted as an integral quality, a set of knowledge, skills, abilities and practical experience of the conscious handling of emotional information and volitional regulation of emotional behaviour in the process of working with the choir aimed at optimizing the emotional aspect of artistic communication through reflexivity, empathy and appropriate conducting expression. The component structure of the future choirmasters’ emotional competence has been determined; it includes person-oriented cognitive, analytical interpretive, sensory-expressive and reflexive-regulatory components. The theoretical and methodological basis for the development of the future choirmasters’ emotional competence is considered. The acmeological approach is aimed at the maximum disclosure of the student’s internal potentials, which is possible through designing individual performing and pedagogical trajectory. The hermeneutic approach helps to master new knowledge related to one's own inner world, emotional manifestations of other knowledge and artistic emotions that are transmitted in the musical text. The reflexive approach enables a substantive vision of the emotional component of profession-related activities as a result of productive introspection. The pedagogical principles facilitating the development of the future choirmasters’ emotional competence have been distinguished: the principle of subjective activity, the principle of emotional dominance and the principle of systematization of emotional experience. У статті розкривається сутність і особливості формування емоційної компетентності майбутніх хормейстерів у процесі фахової підготовки. Метою статті є визначення методологічних підходів і педагогічних принципів формування емоційної компетентності майбутніх хормейстерів у процесі фахової підготовки. Компетентнісна парадигма мистецької освіти визначається як така, що спрямована на формування досвіду, необхідного до прийняття конструктивних рішень у нелінійному, варіативному і непередбачуваному процесі виконавської і художньо-педагогічної практики. Емоційна компетентність тлумачиться як інтегральна якість, комплекс знань, умінь, навичок і практичного досвіду усвідомленого оперування емоційною інформацією та вольової регуляції емоційної поведінки в процесі роботи з хором для оптимізації емоційного аспекту художньої комунікації через рефлексивність, емпатію та доцільну диригентську експресію. Визначено компонентну структуру емоційної компетентності майбутніх хормейстерів, яка включає особистісно-пізнавальний, аналітико-інтерпретаційний, чуттєво-експресивний та рефлексійно-регуляційний. Розглянуто теоретико-методологічну основу розвитку емоційної компетентності майбутніх хормейстерів. Акмеологічний підхід спрямовується на максимальне розкриття внутрішніх потенціалів здобувача, що уможливлюється через проєктування індивідуальної виконавсько-педагогічної траєкторії. Герменевтичний підхід допомагає опановувати новими знаннями, пов’язаними із власним внутрішнім світом, емоційними проявами інших, художніми емоціями, які транслюються в музичному тексті. Рефлексійний підхід уможливлює предметне бачення емоційного складника професійної діяльності як результат продуктивного самоаналізу. Виокремлюються педагогічні принципи розвитку емоційної компетентності майбутніх хормейстерів: принцип суб’єктної активності, емоційної домінанти та принцип систематизації емоційного досвіду.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12977
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf301.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.