Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/129
Title: Transcendence and reflexion of career path of university teachers specializing in primary education
Other Titles: Трансцендентність і рефлексія професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта»
Authors: Tsvietkova, Hanna
Цвєткова, Ганна
Keywords: transcendence
reflection
career path
preschool education
professional self-perfection
technology
трансцендентність
рефлексія
професійний шлях
викладачі спеціальності «Дошкільна освіта»
професійне самовдосконалення
технологія
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Tsvietkova H. Transcendence and reflexion of career path of university teachers specializing in primary education / H. Tsvietkova // Наука і освіта. – 2018. – №2. – C.143–152.
Abstract: The article reveals the essence of the transcendence and reflection of career path of university teachers majoring in preschool education as a way of going beyond the limits of self on the basis of the reflexive perception of the professional reality, the ability to go beyond the routine, to consider one’s own work from the standpoint of improvement, faith in the professional mission, conscious choice of vectors of the career path, readiness for professional self-improvement. According to the research outcomes, a university teacher in the field of preschool education can be characterized as a holistic, harmonic personality with positive self-concept, an expert who is a teacher and a psychologist with an active professional position, mature perceptive-reflexive, organizational skills, facilitator who is capable of pre-optimist prediction regarding the development, training and upbringing of preschool children, the one with dominant positive emotions and mood; innovator with a vividly innovative spirit, who is always the first to perceive, actively implement and distribute elements in the field of preschool education. The examination of transcendence and reflection maturity in university teachers specializing in primary education has shown that most of them have initial and intuitive-situational levels. Experimental testing of the technology of transcendence and reflection of career path of university teachers in the field of preschool education has confirmed its effectiveness in the educational process of higher educational institutions. У статті розкрито сутність трансцендентності та рефлексії професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта» як вихід за межі власного «я» на основі рефлексивного сприйняття професійної дійсності, здатність піднятися над буденністю, розглядати свою професійну діяльність з позицій покращення, віра в своє професійне призначення, усвідомлений вибір векторів професійного шляху, готовність до професійного самовдосконалення. Визначено професійні характеристики викладачів спеціальності «Дошкільна освіта»: це цілісна, гармонійна особистість з позитивною Я- концепцією, професіонал – педагог і психолог з активною професійною позицією, з розвиненими перцептивно-рефлексивними, організаторськими здібностями, фасілітатор – здатний до оптимістичного прогнозування щодо розвитку, навчання та виховання дошкільника, студента з домінуючими позитивними емоціями та настроєм, відчуттям щастя та задоволенням від життя та професії; новатор з яскраво вираженим новаторським духом, який завжди першим сприймає, активно впроваджує і поширює нове в галузі дошкільної освіти. Проведено діагностування рівнів сформованості трансцендентності та рефлексії; порівняльний аналіз результатів вираженості стану трансцендентності та рефлексії професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта» до формувального етапу експерименту показав обмеженість показниками початкового та інтуїтивно-ситуативного рівнів. Експериментальна перевірка технології трансцендентності та рефлексії професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта» підтвердила її продуктивність і дієвість в освітньому процесі вищих навчальних закладів. Узагальнені результати на формувальному етапі експерименту, їх кількісно-якісна і статистична інтерпретація засвідчили значну висхідну динаміку рівнів трансцендентності та рефлексії професійного шляху викладачів спеціальності «Дошкільна освіта».
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/129
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ганна Цвєткова.pdf617.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.