Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1271
Title: Creative activity as a method of organizing future music teachers’ self-preparation for teaching practice
Other Titles: Творча діяльність як метод організації самопідготовки майбутнього вчителя музики до педагогічної практики
Творческая деятельность как метод организации самоподготовки будущего учителя музыки к педагогической практике
Authors: Юань Янь
Yuan Yan
Keywords: creative activity
cognitive activity
musical students
self-study
teaching practice
творча діяльність
пізнавальна активність
студенти-музиканти
самопідготовка
педагогічна практика
творческая деятельность
познавательная активность
студенты-музыканты
самоподготовка
педагогическая практика
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Yan Yuan .Creative activity as a method of organizing future music teachers’ self-preparation for teaching practice / Yan Yuan // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 4. – С. 21-24.
Abstract: Methods and learning technologies used in the modern educational process direct future music teachers towards mastering the prepared information. Contradiction can be seen between the formal knowledge that many students have and their poor ability to study independently as well as their insufficient possession of the latest self-study methods. Creative activity during the learning process is considered to be the means of activating independence in studying, initiative and curiosity of musical students.Методики і технології навчання, що використовуються в сучасному освітньому процесі, орієнтують майбутнього вчителя музики на засвоєння готової інформації. Фіксується протиріччя між наявністю формальних знань у студентів і слабким володінням останніми методами самопідготовки та самостійної роботи. Одним із методів активізації самостійності, ініціативи і допитливості студентів-музикантів виділяється творча активність як вищий рівень пізнавальної активності. У статті зазначається, що кожний студент, окрім оволодіння методич ними рекомендаціями, професійними знаннями й уміннями, вокальними, інструментальними і диригентськими навичками, має можливість вибудовувати власну концепцію уроку, визначати свою позицію у розглянутому питанні, використовувати різноманітні методичні прийоми, розробляти творчі завдання, самостійно знаходити рішення проблем, пов’язаних із дисципліною, сприйняттям інформації учнями, створенням емоційного клімату на уроці. Таким чином, мета педагогічної практики – закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами у процесі навчання, а також набуття досвіду організаційно-творчої роботи на основі індивідуально-орієнтованого і проекційно-пошукового підходів. Педагогічна практика виконує ряд функцій, серед яких: адаптаційна, навчальна, виховальна, розвивальна, формуюча, діагностична. На основі педагогічного спостереження автор статті робить висновок, що основними факторами, які заважають прояву творчої активності студентів у процесі самопідготовки до педагогічної практики, є непевність студента, прихильність до певних схем, установка на заданий спосіб організації навчально-виховного процесу. Однією з найважливіших умов вдосконалення професійної підготовки висококваліфікованих кадрів є «орієнтація на індивідуальний розвиток майбутнього вчителя». Вирішальним чинником суб’єктивного порядку може стати творчий саморозвиток особистості.Методики и технологии обучения, используемые в современном образовательном процессе, ориентируют будущего учителя музыки на усвоение готовой информации. Фиксируется противоречие между наличием формальных знаний студентов и слабым владением последними методами самоподготовки и самостоятельной работы. Одним из методов активизации самостоятельности, инициативы и любознательности студентовмузыкантов выделяется творческая активность как высокий уровень познавательной активности. В статье отмечается, что каждый студент, кроме овладения методическими рекомендациями, профессиональными знания- ми и умениями, вокальными, инструментальными и дирижерскими навыками, имеет возможность выстраивать собственную концепцию урока, определять свою позицию в рассматриваемом вопросе, использовать различные методические приемы, разрабатывать творческие задания, самостоятельно находить решение проблем, связанных с дисциплиной, восприятием информации учениками, созданием эмоционального климата на уроке. Таким образом, цель педагогической практики – закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также приобретение опыта организационно-творческой работы на основе индивидуально- ориентированного и проекционно-поискового подходов. Педагогическая практика выполняет ряд функций, среди которых: адаптационная, учебная, воспитательная, развивающая, формирующая, диагностическая. На основе педагогического наблюдения автор статьи делает вывод, что основными факторами, которые мешают проявлению творческой активности студентов в процессе амоподготовки к педагогической практике, является неуверенность студента, приверженность определенным схемам, установка на заданный способ организации учебно-воспитательного процесса. Одним из важнейших условий совершенствования профессиональной подготовки высококвалифицированных кадров является «ориентация на индивидуальное развитие будущего учи- теля». Решающим фактором субъективного порядка может стать творческое саморазвитие личности.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1271
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yan Yuan.pdf203.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.