Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12571
Title: Вплив сучасного соціокультурного середовища на духовну культуру особистості
Other Titles: The influence of modern socio-cultural environment on the spiritual culture of personality
Authors: Лопуга, Ореста Іванівна
Keywords: духовність
ціннісні орієнтації
культура
молодь
особистість
медіасоціальний простір
теоретична пресупозиція
масова культура
інноваційна людина
суспільство
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Citation: Лопуга О. І. Вплив сучасного соціокультурного середовища на духовну культуру особистості / Ореста Іванівна Лопуга // Наукове пізнання : методологія та технологія. – 2020. – № 1 (45). – С. 75-82.
Abstract: The impact of the socio-cultural environment on the personality, especially of the young generation, undergoing social and personal formation, to be analyzed. One notices the globalized media and social space, which is shaped by unverified information that prevents theoretical presupposition. The lack of a dominant status in society for the value paradigm drives the personality towards material values – “one’s own” values, not spiritual ones. It is emphasized that the materialistic orientation of intentions, values, and personality shapes the proper type of spiritual culture dominated by the value of material consumption and life success, while high spiritual values remain inactive. The main positive and negative aspects of the influence of the socio-cultural environment on personality were identified. Stratification according to socio-economic indicators and the spread of deviant behavior among young people are symptoms of a moral and economic crisis at the same time. It is argued that it is not only socio-economic instability that affects the moral and spiritual state of an individual. Material support and upbringing the personality on a spiritual and moral basis create the conditions necessary to create an innovative personality capable of self-realization based on universal values. It is pointed out that young people have great difficulties in establishing cohesion between their own spiritual world and the socio-cultural environment, which contributes to the emergence of personality discomfort with the predominance of ambivalence. The socio-cultural environment is the factor that most influences the formation of a socially indifferent personality, prone not only to non-constructive communication, but also to conflict, conformism or social apathy. It is argued that deviation from the traditional norms of spiritual culture contributes to the confusion of its values, because the spiritual-moral tradition determines the basic content of culture as an environment for the socialization of personality. The world of youth values, in which the values of the micro level prevail over the social and national sphere, to be analyzed. It has been found that modern youth solve basic existential problems in accordance with the material and functional needs of the individual, which leads to the complete destruction of the spiritual sphere of the young person. It has been proved that the vagueness and contradiction in the orientation of values of contemporary youth can be explained by the crisis of spirituality in Ukrainian society, which fills the void in the spiritual and moral sphere with mass culture, abstracting from traditional ideas and having a destructive effect on the individual. Розглянуто вплив соціокультурного середовища на особистість, особливо на молоде покоління, яке перебуває у процесі свого соціального й особистісного становлення. Зазначається, що в медіасоціальному просторі глобалізованого суспільства, де основою є інформація, яка не завжди є достовірною та визначеною, що виключає теоретичну пресупозицію як інструмент філософського спостереження, а також відсутність статусу домінування ціннісної парадигми, особистість орієнтована на переважання матеріальних цінностей над духовними. Підкреслено, що матеріалістична спрямованість інтенцій цінностей особистості формує відповідний тип духовної культури, у якій переважає цінність матеріального споживання та життєвого успіху, високі духовні цінності водночас залишаються незадіяними. Визначено основні позитивні та негативні сторони впливу соціокультурного середовища на особистість. Розшарування за соціально-економічними показниками, поширення серед молоді девіантної поведінки є саме показником економічної кризи. Автор доводить, що не тільки соціально-економічна нестабільність впливає на морально-духовний стан особистості, бо подолати бездуховність можна не тільки матеріальним забезпеченням, а вихованням особистості на духовно-моральних засадах, адже тільки за таких умов можливий перехід до інноваційної людини, яка здатна усвідомити життя заради загальнолюдських цінностей. Зазначено, що в молоді виникають значні складнощі у встановленні когерентності між власним духовним світом та соціокультурним оточенням, а це є основою виникнення дискомфорту особистості з домінуванням амбівалентності. Соціально-культурне середовище найбільш вірогідним у духовному напрямі формує соціально інертного індивіда, схильного не до конструктивної комунікації, а до конфліктності чи до конформізму й соціальної апатії. Констатовано, що відхід від традиційних норм духовної культури є однією із причин її ціннісної дезорієнтації, бо духовно-моральна традиція визначає основний зміст культури як середовища соціалізації особистості. Проаналізовано ціннісний світ молоді, у якому переважають цінності мікрорівня перед сферами суспільного, національного. Водночас з’ясовано, що сучасна молодь вирішує основні екзистенціальні питання людського існування відповідно до матеріальних і утилітарних потреб індивіда, що призводить до тотального руйнування духовної сфери молодої людини. Доводиться, що розмитість і суперечливість ціннісних орієнтацій сучасної молоді пояснюється кризою духовності в українському соціумі, заповнення вакууму в духовно-моральній сфері масовою культурою, яка спрощує уявлення й абстрагує від традиційних уявлень, деструктивно впливає на особистість.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12571
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lopuha.pdf290.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.