Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/124
Title: Sociological aspects of innovative development perspectives of higher education in Ukraine
Other Titles: Соціологічний вимір перспектив інноваційного розвитку вищої освіти в Україні
Authors: Kofman, Borys
Kurovska, Ilona
Yakaitis, Inga
Кофман, Борис
Куровська, Ілона
Якайтіс, Інга
Keywords: innovation development
higher education
labor market
educational process
competitiveness of education
інноваційний розвиток
вища освіта
ринок праці
навчальний процес
конкурентоспроможність освіти
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Kofman B. Sociological aspects of innovative development perspectives of higher education in Ukraine / B. Kofman, I. Kurovska, I. Yakaitis // Наука і освіта. – 2018. – №2. – C. 118–124.
Abstract: The article deals with the issue of innovative development of higher education in Ukraine. The urgency of the considered problem is determined by significant increase in the role of information and knowledge in the life of the Ukrainian society. It is extremely important to develop practical tasks and a system of measures aimed at stimulating the innovative development of education with a view to enhancing the further development of the information society, and ultimately improving the quality and the standard of living of the country's population. The purpose of the article is to substantiate theoretical, methodological and practical principles for assessing the promise of innovative development of higher education in Ukraine. The objectives of the article were to identify current trends in the development of higher education, to formulate methodological principles and conduct an experimental study that would confirm or refute the hypothesis of the availability of promising latent trends of innovative development of higher education in Ukraine. In carrying out the research, expert methods, in particular the questionnaire method, were used. The purpose of the author's sociological survey was the applied grounding of the main trends in the development of higher education from the value-mental and innovative points of view. The conclusions from the conducted research allow us to speak about both the national tendencies of the national education development, and its specific characteristics in the regional section. Innovative development of education should first of all be implemented through the prism of such educational and qualification training of specialists, which would meet the potential needs of regional labor markets with a focus on the knowledge-intensive types of economic activity. Conclusions and considerations on the results of identifying the value characteristics of students make it possible to state that the innovative development of education in Ukraine should begin with the reforms of the cultural-spiritual and value-related nature. У статті розглядається проблема інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. Актуальність теми зумовлюється суттєвим збільшенням ролі інформації і знань у житті українського суспільства. Вкрай важливо розробити практичні завдання й систему заходів, спрямованих на стимулювання інноваційного розвитку освіти з метою активізації подальшого поступу інформаційного суспільства, а в кінцевому рахунку підвищення якості і рівня життя населення країни. Метою статті є обґрунтування теоретичних, методичних та практичних засад оцінки перспективності інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. Завданнями статті було виявлення сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, формування методичних засад та проведення експериментального дослідження, що дозволить підтвердити або спростувати гіпотезу про наявність перспективних латентних напрямів інноваційного розвитку вищої освіти в Україні. При виконанні дослідження використано експертні методи, зокрема метод анкетування. Метою авторського соціологічного обстеження було прикладне обґрунтування основних тенденцій розвитку вищої освіти з ціннісно-ментальної та інноваційної точок зору. Висновки з проведеного дослідження дозволяють говорити як про загальнодержавні тенденції розвитку вітчизняної освіти, так і про специфічні її характеристики в регіональному розрізі. Забезпечення інноваційного розвитку освіти слід у першу чергу здійснювати через призму такої освітньо-кваліфікаційної підготовки фахівців, що б відповідала потенційним потребам регіональних ринків праці з орієнтацією на знаннємісткі види економічної діяльності. Висновки та міркування за результатами виявлення ціннісних особливостей студентської молоді дають змогу констатувати, що інноваційний розвиток освіти в Україні повинен розпочинатись з реформ саме культурно-духовного, ціннісного характеру.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/124
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Борис Кофман, Ілона Куровська, Інга Якайтіс.pdf661.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.