Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11874
Title: Використання засобів ІКТ для формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
Other Titles: Use of ICT tools for forming the professional competence of prospective musical art teachers
Authors: Ашихміна, Наталія Віталіївна
Ashykhmina, Nataliia Vitaliivna
Keywords: фахова компетентність
компонентна структура фахової компетентності
інформаційно-комунікаційні технології
майбутній учитель музичного мистецтва
professional competence
structure of professional competence
information and communication technologies
rospective musical art teacher
Issue Date: 2021
Publisher: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
Citation: Ашихміна Н. В. (2021). Використання засобів ІКТ для формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. № 82(2). С. 63-76. https://doi.org/10.33407/itlt.v82i2.3313
Abstract: У статті проаналізовано значення інформаційно-комунікаційних технологій для формування основних компонентів фахової компетентності здобувачів вищої освіти мистецьких факультетів педагогічних університетів. Визначено сутність фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. На думку автора, означене поняття – інтегративна якість, що є характеристикою набутих фахових знань, умінь, навичок, сформованих особистісних якостей під час фахової підготовки в межах мистецько-педагогічного вишу для якісного виконання професійної діяльності. Структура досліджуваного феномена складається з таких компонентів: мотиваційно-ціннісного, фахово-когнітивного, фахово-діяльнісного і рефлексивно-творчого. Зроблено висновок про те, що формування фахової компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва є цілеспрямованим, безперервним і поетапним процесом особистісного прогресивного перетворення й удосконалення відповідно до вимог професійної музично-педагогічної діяльності. Автором запропоновані можливі організаційні дії для успішного формування досліджуваного феномена в межах мистецько-педагогічного вишу. Як імовірні ефективні способи формування основних компонентів фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва розглянуто певні засоби ІКТ. Зроблено такі припущення: формуванню мотиваційно-ціннісного компонента сприятиме залучення здобувачів вищої освіти до створення мультимедійних самопрезентацій і цифрових портфоліо в програмах PowerPoint та Authorware; формуванню фахово-когнітивного компонента – проєктування електронного підручника (або його фрагмента) у таких програмах: E-Book Maestro й Help and Manual E-Book; формуванню фахово-діяльнісного компонента – використання нотних редакторів (Finale, Sibelius, Encore); формуванню рефлексивно-творчого компонента – застосування звукових редакторів (Sound Forge, Sternberg WaveLab) і музичних конструкторів (SunVox, NanoStudio, MadTracker, MuLab). The article contains the analysis of the significance of the information and communication technologies for the formation of basic components of professional competence of future artistic and pedagogical specialists. The essence of professional competence of prospective musical art teachers is determined. According to the author, that this concept - an integrative quality, which is a characteristic acquired special knowledge, skills, formed personal qualities during the professional training within the musical and pedagogical university for the quality performance of professional activities. The investigated phenomenon consists of motivational and value, professional and cognitive, professional and activity, reflexive and creative components. It is concluded that the formation of professional competence is a goal-oriented continuous phase-by-step process of personal progressive transformation and improvement according to the requirements of professional music and pedagogical activity. The author suggested possible organizational actions for the successful formation of the investigated phenomenon at the artistic and pedagogical university. The article deals with some effective means of information and communication technologies for the formation of basic components of professional competence of prospective teachers of musical art. The author made such assumptions: attracting students to create multimedia self-presentations and digital portfolios in PowerPoint and Authorware programs will contribute to the formation of motivational and value component; designing electronic textbook (or fragment thereof) in the E-Book Maestro, Help and Manual programs will positively influence for the formation of professional and cognitive component; it is advisable to use music editors (Finale, Sibelius, Encore) for the formation professional and activity component; using audio editors (Sound Forge, Sternberg WaveLab), and musical constructors (SunVox, NanoStudio, MadTracker, MuLab) helping the formation of reflexive and creative component.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11874
ISSN: 2076-8184
Appears in Collections:Кафедра диригентсько – хорової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ashykhmia_NV.pdf713.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.