Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/116
Title: Effectiveness of using modern British serials in professional training of future English teachers (through the example of “Mr. Selfridge” serial)
Other Titles: Ефективність використання сучасних британських серіалів на заняттях з англійської мови (на прикладі серіалу «Містер Селфрідж»)
Authors: Nahornyi, Yaroslav
Rusnak, Ivan
Shorobura, Inna
Нагорний, Ярослав
Руснак, Іван Степанович
Шоробура, Інна
Keywords: British serials
the English language
classroom and individual work
communicative competence
language skills and abilities
британські серіали
англійська мова
аудиторна та самостійна робота
комунікативна компетенція
мовні вміння та навички
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Nahornyi Y. Effectiveness of using modern British serials in professional training of future English teachers (through the example of “Mr. Selfridge” serial) / Nahornyi Y., Rusnak I., Shorobura I. // Наука і освіта. – 2018. – №2. – C. 70–75.
Abstract: Nowadays the English language is compulsory for studying in secondary and higher educational establishments of Ukraine. That is why the search for up-to-date means, methods and ways of its teaching acquires special significance. The article substantiates the effectiveness and expediency of using television series in the process of teaching foreign language and proves that they are an important source of educational material for building communicative and socio-cultural competencies of students, for development of their cognitive skills. It has been grounded that watching TV series in the English language provides interactivity of training, increases the motivation of students to learn it, develops positive personal qualities and creative abilities of students, brings aesthetic pleasure. However, the use of this means in the educational process has a number of peculiarities that should be taken into account by a teacher, when organizing this type of activity in the class. In this regard, the main stages of work with video material at the English language classes and pattern tasks for the students’ classroom and independent work have been offered. The authors’ experience proves that the British serial “Mr. Selfridge”, under the conditions of correct organization of cognitive activity of students, is a valuable source of cultural information and can serve as a tool for the students to develop high level of communicative competence at the English language classes and in their everyday life. Skilfully selected video material, detailed commenting and competently planned work after watching the series facilitates the successful mastering of a foreign language. В умовах сьогодення англійська мова є обов’язковою для вивчення у середніх та вищих навчальних закладах України. Саме тому особливого значення набуває пошук новітніх засобів, методів і прийомів її викладання. У статті обґрунтовано ефективність та доцільність використання телесеріалів у процесі навчання іноземної мови у ВНЗ і доведено, що вони є важливим джерелом навчального матеріалу для формування комунікативних та соціокультурних компетенцій студентів, розвитку їх когнітивних умінь. Обґрунтовано, що перегляд англомовних серіалів забезпечує інтерактивність навчального процесу, підвищує мотивацію майбутніх фахівців до вивчення іноземної мови, розвиває позитивні особисті якості та творчі здібності, приносить естетичне задоволення. У той же час застосування цього засобу в начальному процесі має низку особливостей, які викладач повинен враховувати, організовуючи такий вид діяльності на заняттях. У зв’язку з цим запропоновано основні етапи роботи з відеоматеріалом на заняттях з англійської мови та орієнтовні завдання для аудиторної і самостійної роботи студентів. Досвід засвідчує, що британський серіал «Містер Селфрідж», за умови правильної організації пізнавальної діяльності студентів, є цінним джерелом культурологічної інформації та може стати інструментом для формування у них високого рівня комунікативної компетенції на заняттях з іноземної мови та в повсякденному житті. Уміло підібраний відеоматеріал, детальний коментар та чітко спланована робота після перегляду серії сприяють успішному оволодінню іноземною мовою.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/116
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.