Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11495
Title: Особливості когнітивної сфери дітей з порушеннями мовлення
Other Titles: Features of the cognitive sphere of children with speech disorders
Authors: Соколова, Ганна Борисівна
Соколова, Анна Борисовна
Sokolova, Hanna Borysivna
Keywords: особистість
увага
особливі освітні потреби
порушення мовлення
когнітивна сфера
самооцінка
пам’ять
Issue Date: 2021
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Соколова Г. Особливості когнітивної сфери дітей з порушеннями мовлення / Ганна Соколова // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2021. – № 1. – С. - 5-12.
Abstract: The need of social, psychological and pedagogical support of children with special educational needs in modern Ukrainian psychology, in particular with speech disorders, is the task of the domestic science. The socio-cultural, psychological and pedagog ical conditionality of special educational needs, the focus of all correctional and educational activities on the social development of the child in the context of the formation of competencies, taking into account individual and psychological characteristics and involving parents in this process have come to the forefront of theoretical and empirical research that emphasizes the relevance of the study. The purpose of the study is to empirically study the cognitive sphere of children with speech disorders, which is one of the important factors of their socialization. The method of theoretical analysis, generalization of scientific primary sources on the research problem, observation and psychodiagnostic testing are used. The focus of the research to identify features of cognitive and personal development of children with special educational needs is particularly important for theory and practice. This article shows that special characteristics of memory, attention, thought processes of children with speech disorders have gender charac teristics;this should be taken into account in the process of organizing social space and the process of socialization. Furthermore, the positive attitude formed in children and the ability to evaluate themselves and their activities create the basis for the effective development of the cognitive sphere that is an extremely important task as it is due to them the child learns to establish cause-and effect relationships, develop appropriate roles relations with adults and peers in and out of class, seek cooperation, show attention to others. У сучасній українській психології необхідність соціальної та психолого-педагогічної підтримки дітей з осо бливими освітніми проблемами, зокрема з порушеннями мовлення, складає завдання вітчизняної науки. На пер ший план теоретико-емпіричних досліджень виходить соціально-культурна, психолого-педагогічна обумовле ність виникнення особливих освітніх потреб, спрямованість усіх освітніх та корекційно-виховних заходів на со ціальне становлення дитини у контексті формування компетентностей, врахування індивідуально-психологічних особливостей та залучення до цього процесу батьків, що підкреслює актуальність дослідження. Мета проведе ного дослідження полягає в емпіричному вивченні когнітивної сфери дітей з порушеннями мовлення, яка є одним із важливих чинників їх соціалізації. Використано метод теоретичного аналізу, узагальнення наукових першо джерел з досліджуваної проблеми, спостереження та психодіагностичного обстеження. Для теорії та практики особливого значення набуває спрямованість досліджень на виявлення особливостей когнітивного та особистіс ного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. У цій статті показано, що у дітей з порушеннями мов лення особливості пам’яті, уваги, процесів мислення мають гендерні особливості і це має бути враховано в про цесі організації соціального простору та процесу соціалізації. Крім того, сформоване у дітей позитивне ставлення до себе та уміння оцінювати себе і свою діяльність створює підґрунтя для ефективного розвитку когнітивної сфери, що є надзвичайно важливим завданням, оскільки саме завдяки їм дитина навчається встановлювати при чинно-наслідкові зв’язки вчинків, розвивати адекватні ситуаціям рольові стосунки з дорослими та однолітками на заняттях та поза ними, прагнути до співпраці, проявляти увагу до оточуючих.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11495
Appears in Collections:2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokolova.pdf881.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.