Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/113
Title: Використання досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії в Україні
Other Titles: Using experience of educational service quality management in the system of secondary education in Great Britain and Ukraine
Authors: Кондратюк, Світлана
Шаповалова, Ольга
Вертель, Антон
Kondratiuk, Svitlana
Shapovalova, Olha
Vertel, Anton
Keywords: управління
досвід
якість освітніх послуг
середня освіта
management
experience
education service quality
secondary education
Issue Date: 2018
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Кондратюк С. Використання досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії в Україні / С. Кондратюк, О. Шаповалова, А. Вертель // Наука і освіта. – 2018. – №2. – C. 50–64.
Abstract: У статті з’ясовано сучасні підходи до управління якістю освітніх послуг (УЯОП) у системі середньої освіти України та визначено прогностичні перспективи використання прогресивного британського досвіду управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти в сучасній Україні. Проаналізовано особливості зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості середньої освіти в Україні. Виявлено спільні характеристики в управлінні якістю освітніх послуг у системі середньої освіти України та Великої Британії в аспектах нормативного забезпечення, процесуальних засад управління якістю. В обох країнах створено розвинене законодавче підґрунтя УЯОП, що унормовує найважливіші аспекти цього процесу. Центральні органи влади – міністерства освіти – в Україні та Великій Британії в сучасних умовах мають широке коло повноважень, що стосуються, насамперед, визначення національної освітньої політики, розроблення освітніх стандартів національного рівня тощо. З’ясовано, що обов’язковими етапами внутрішнього оцінювання в обох країнах є збір та аналіз інформації, що здійснюється з використанням низки методів (спільними є такі методи, як анкетування, опитування/інтерв’ю, вивчення документації), оприлюднення висновків у формі звіту/аналітичної доповіді та надання рекомендацій для подальшого вдосконалення діяльності навчального закладу. The paper deals with modern approaches to the management of education service quality in the system of secondary education of Ukraine and prognostic prospects of using progressive British experience of education service quality management in secondary education. The peculiarities of external and internal provision of the secondary education quality in Ukraine have been distinguished. Common aspects in education service quality management in secondary education in Ukraine and Great Britain in the field of normative legislation, procedural foundations of quality management have been considered. Both counties have developed legislative base of education service quality management in secondary education which regulates the most significant aspects of this process. The central authorities – Ministries of education – both in Ukraine and Great Britain under modern conditions have a great number of powers concerning, first and foremost, regulating the national education policy, development of education standards on the national level, etc. The mandatory stages of internal assessment of the quality of education in both countries are collection and processing of information performed by means of a number of methods (such as questioning, interviewing, documents analyzing, etc.), manifestation of conclusions in the form of a report and providing recommendations for further improvement of an educational institutions’ work.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/113
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.