Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1128
Title: Influence of socio-psychological factors on the formation of subjective well-being of a married person
Other Titles: Вплив соціально-психологічних чинників на формування суб'єктивного благополуччя особистості в шлюбі
Authors: Zavatskyi, Y. A.
Завацький, Ю. А.
Keywords: personality
well-being
marriage
socio-psychological factors
subjective well-being
особистість
благополуччя
шлюб
соціально-психологічні чинники
суб‟єктивне благополуччя
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Завацький, Ю. А. Вплив соціально-психологічних чинників на формування суб'єктивного благополуччя особистості в шлюбі / Ю. А. Завацький // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 1. – С. 5-9.
Abstract: The paper is aimed at identifying the influence of socio-psychological factors on the formation of subjective wellbeing of a married person. The following methods were used: questionnaire, psychodiagnostic techniques for investigating satisfaction with marriage, personal self-fulfilment in the family (on the operational level and the level of values and role sets), socio-psychological adaptedness, conformity of family values and role expectations in marriage. The data about the content, structural components (cognitive and evaluational, value and motivational, emotional and behavioural) and functions (regulatory, prognostic, developmental) of subjective well-being of a married person have been presented. Socio-psychological factors of subjective well-being of a married person have been specified.У роботі розглянуто актуальність вивчення проблеми суб‟єктивного благополуччя особистості в шлюбі в умовах трансформаційних змін усіх сфер життя сучасного суспільства. Метою дослідження є аналіз впливу соціально-психологічних чинників на формування суб‟єктивного благополуччя особистості в шлюбі. Основним завданням наукового пошуку є визначення структурних складових суб‟єктивного благополуччя особистості в шлюбі, його функцій і рівнів прояву. Дослідження проводилося на основі анкетування, психодіагностичних методик вивчення задоволеності шлюбом, самореалізації особистості в сім‟ї (на операціональному рівні та рівні цінностей і рольових установок), соціально-психологічної адаптованості, узгодженості сімейних цінностей і рольових очікувань в шлюбі. Показано, що суб‟єктивне благополуччя особистості в шлюбі – це поліфункціональне інтегральне соціально-психологічне утворення, в структуру якого входять когнітивно-оцінна, мотиваційно-ціннісна, емоційно-поведінкова складові. Встановлено, що провідними функціями суб‟єктивного благополуччя є регулятивна, прогностична та розвиваюча. Виділено соціально-психологічні фактори суб‟єктивного благополуччя особистості в шлюбі: соціально-психологічна адаптованість і толерантність; ціннісно орієнтаційна єдність з партнером і благополуччя шлюбних відносин; задоволеність шлюбом; узгодженість ступенем значущості сімейних цінностей в емоційній, інтимно-сексуальній, господарсько-побутовій, батьківськовиховній сферах, сферах особистісної ідентифікації та соціальної активності; можливість саморозвитку, самовдосконалення і особистих досягнень в поєднанні з домінуванням сімейних цінностей; визначеність і несупереч- ливість рольових очікувань і рольових домагань, збіг уявлень про рольову поведінку; низький рівень конфліктності у взаємодії подружжя (підтримка, емоційний комфорт, культура спілкування). Основним напрямком подальших досліджень розглядається вивчення особливостей переживання суб‟єктивного благополуччя в шлюбі на різних етапах проходження стадій життєвого циклу сім‟ї.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1128
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Завацький Ю.А-285.21 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.