Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10569
Title: Авторський стиль Дж. Ролінґ
Other Titles: Author's style of J. K. Rowling
Authors: Лагутік, Анастасія
Корольова, Тетяна Михайлівна
Korolova, Tetiana Mykhailivna
Королева, Татьяна Михайловна
Keywords: когнітивно-емоційні компоненти
авторський стиль Дж. Ролінг
прагматика тексту
стилістичні засоби
лінгвокультурологічні елементи
Issue Date: 2020
Publisher: Астропринт
Citation: Лагутік А. Авторський стиль Дж. Ролінґ / А. Лагутік, Т. Корольова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2020. – № 31. – С. 247-263.
Abstract: The article is devoted to the study of the author’s style of Joan Rowling. The relevance of the study lies in the fact that despite the large number of studies on the analysis of the author’s style of Joan Rowling, relatively few scientific works are devoted, which determines the relevance of the study. The purpose of the study is to analyze the idiosyncrasy of Joan Rowling, the task of the study is to analyze the theoretical foundations of the concept of the author’s individual style, to consider the linguistic means of its expression. Research methods include analysis, synthesis, generalization, definition analysis, component analysis. The content of the study includes an analysis of the theoretical foundations of the concept of individual style of the author, an empirical study of the means of actualization of stylistic devices in the works of the author. The work clarifies the concept of author’s style is understood as a set of cultural and expressive means that perform an aesthetic function and distinguish the language of an individual writer among others. The analysis of the research material provided an opportunity to come to the following conclusions: the main components of the individual style of the writer are the composition of the work, theme, artistic content, temporal color, richness of the author’s language, as well as stylistic factors; An important place is given to the author’s worldview and his ability to reflect the relevant cognitive, emotional and linguistic and cultural components in language units, which are aimed at strengthening the pragmatic influence of the text on the reader. It is worth noting that the formation of the individual style of J. Rawlings is also influenced by the era, its socio-historical conditions, and so on. The results of the study showed that culturally expressive means include a wide range. Among the most commonly used means of creating a literary text are metaphor, comparison, hyperbole, epithets, metaphorical epithets, irony, antithesis, and so on. Статтю присвячено дослідженню авторського стилю Джоан Ролінґ. Актуальність праці полягає в тому, що незважаючи на стійкий інтерес до творчості авторки, кількість наукових студій із зазначеної теми вельми обмежена. Мета дослідження — аналіз ідіостилю Джоан Ролінґ, завдання дослідження — аналіз теоретичних засад поняття індивідуального стилю автора, розгляд лінгвістичних засобів його вираження. Методи дослідження включають аналіз, синтез, узагальнення, дефініційний аналіз, компонентний аналіз. Зміст дослідження включає в себе аналіз теоретичних засад поняття індивідуального стилю автора, емпіричне дослідження засобів актуалізації стилістичних прийомів в творах автора. В роботі уточнено поняття авторського стилю, яке розуміється як сукупність культурновиразних засобів, що виконують естетичну функцію і виокремлюють мову окремого письменника серед інших. Аналіз матеріалу дослідження надав можливість дійти таких висновків: основними компонентами індивідуального стилю письменника є композиція твору, тема, художній зміст, часовий колорит, багатство мови автора, а також стильові чинники; важливе місце відводиться світогляду автора та його вмінню відображати відповідні когнітивні, емоційні та лінгвокультурологічні компоненти в мовних одиницях, що цілеспрямовані на силення прагматичного впливу тексту на читача. Варто зазначити, що на становленні індивідуального стилю Дж. Ролінґ також відчувається вплив епохи, її суспільно-історичних умов, тощо. Результати дослідження демонструють варіативність культурновиразних засобів. Серед найчастіше вживаних засобів творення художнього тексту є метафора, порівняння, гіпербола, епітети, метафоричні епітети, іронія, антитеза, тощо.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10569
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lahutik.pdf206.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.