Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10402
Title: Особливості тренувального процесу студентів-боксерів з урахуванням стану їх психомоторики
Other Titles: Peculiarities of The Training Process of Boxing Students Taking Into Account Their Psychomotor State
Authors: Яготін, Родіон Сергійович
Халайджі, Світлана
Дегтяренко, Тетяна Володимирівна
Дегтяренко, Татьяна Владимировна
Dehtiarenko, Tetiana Vоlodymyrivnа
Keywords: психомоторика
координація
студенти
бокс
фізичні вправи
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Яготін Р. Особливості тренувального процесу студентів-боксерів з урахуванням стану їх психомоторики / Р. Яготін, Т. Дегтяренко, С. Халайджі // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2020. – № 3. – С. 131-138.
Abstract: Стаття присвячена розгляду проблеми організації тренувального процесу на заняттях з боксу в закладах вищої освіти. Визначення особливостей стану психомоторики у студентів-боксерів та його врахування в динаміці тренувальної діяльності дозволяє оптимізувати процес фізичної підготовки майбутніх фахівців та сприяє досягненню запланованих спортивних результатів. Метою роботи є дослідження стану психомоторики у студентів-боксерів за умов використання спеціалізованих координаційних фізичних вправ. В досліджені брали участь 20 студентів чоловічої статі віком 18–20 років, що визначили в якості секційної моделі занять з фізичного виховання бокс. У роботі використані наступні методики: «Зорові сенсомоторні реакції» – проста зорово-мотора реакція і складна зорово-моторна реакція, «Реакція на рухомий об’єкт» – сенсомоторна точність, «Тепінг-тест» – швидкість провідної руки, «Вимірювання динамометричних зусиль», тривалість виконання тесту човниковий біг 4 по 9 м, а також статичної рівноваги (проба Ромберга). Розроблена спеціалізована тренувальна програма, яка складається з дев’яти комплексних спеціалізованих фізичних вправ, спрямованих на розвиток координаційних якостей студентів-боксерів. Встановлена достовірна позитивна динаміка показників стану психомоторики у студентів-боксерів за умов застосування спеціалізованих фізичних вправ координаційної спрямованості. Отримані результати розширюють наукову інформацію щодо необхідності врахування стану психомоторики у студентів, що займаються боксом. Авторами доповнено існуючі програми тренувального процесу, спрямованого на вдосконалення у студентів-боксерів координаційних якостей. У контексті моделювання сучасної системи фізичного виховання в закладах вищої освіти доведена ефективність використання секційної форми організації занять, яка передбачає врахування індивідуалізованих особливостей стану психомоторики студентської молоді. The article is devoted to the problem of organizing the training process in boxing classes in higher education institutions. Determining the features of the psychomotor state of boxing students and its consideration in the dynamics of training allows optimizing the process of physical training of future professionals and contributes to the achievement of planned sports results. A specialized training program has been developed, which consists of nine complex specialized physical exercises aimed at developing the coordination qualities of boxing students. The aim is to investigate the state of psychomotor state of boxing students under the conditions of using specialized coordination physical exercises. A significant positive dynamics of psychomotor state indicators of boxing students has been established under the condition of using specialized physical exercises of coordination orientation. The obtained results expand the scientific information on the need to take into account the psychomotor state of students engaged in boxing. The existing programs of the training process have been supplemented, which are aimed at improving the coordination qualities of boxing students. In the context of modeling the modern system of physical education in higher education institutions, the effectiveness of the use of a sectional form of organization of classes has been proved, which involves the consideration of individualized features of the psychomotor state of student.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10402
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yahotin, Dehtiarenko, Khalaidzhi.pdf833.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.