Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10395
Title: Основні аспекти соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та основ здоров’я
Other Titles: Main Aspects of Social and Pedagogical Activity of The Teachers of Biology and Health Basics
Authors: Мехед, Ольга
Рябченко, С. В.
Keywords: соціально-педагогічна діяльність
вчитель біології та основ здоров’я
освітній процес
професійна діяльність
Issue Date: 2020
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Citation: Мехед О. Основні аспекти соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та основ здоров’я / О. Мехед, С. В. Рябченко // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2020. – № 3. – С. 104-109.
Abstract: У статті визначено сутність та особливості соціально-педагогічної діяльності в роботі вчителя біології та основ здоров’я. Виконуючи соціально-педагогічну роботу, вчитель повинен впроваджувати різні види педагогічної активності, зокрема, спрямованої на соціальну допомогу. Мета дослідження полягала у здійсненні характеристики основних аспектів професійної соціально-педагогічної діяльності педагога, для чого проаналізовано сутність та особливості вказаного виду роботи вчителя, висвітлено структурно-змістовні компоненти, основні принципи, функції соціально-педагогічної діяльності вчителя біології та основ здоров’я, а також окреслено комплекс закономірностей, що враховуються в процесі її здійснення. Використано наступні методи дослідження: аналіз наукової, психолого-педагогічної, навчально-методичної та спеціальної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження; синтез та узагальнення теоретичних положень, розкритих у науковій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду підготовки майбутніх учителів до здійснення соціально-педагогічної діяльності в процесі навчання, а також практичного досвіду педагогів. Схарактеризовано напрями соціально-педагогічної роботи вчителя біології та основ здоров’я. Встановлено, що підготовка до вказаного виду педагогічної активності майбутніх учителів біології й основ здоров’я відбувається під час аудиторних занять, самостійної, навчально-дослідної роботи студентів, вдосконалюєть- ся на педагогічних практиках. У ході підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я у закладах вищої освіти необхідно ознайомити їх з основними видами соціально-педагогічної діяльності вчителя та сформу- вати відповідні компетенції. Перспективи подальших досліджень полягають у тому, щоб встановити та схарактеризувати етапи й рівні засвоєння студентами основних видів соціально-педагогічної роботи вчителя біології та основ здоров’я, описати методику формування відповідних компетенцій майбутніх педагогів. Таким чином, подальшого дослідження потребує проблема формування вищевказаних компетенцій майбутніх учителів біології та основ здоров’я. The article identifies the essence and features of social and pedagogical activity in the professional practices of teachers of biology and health basics. The purpose of the study was to characterize the main aspects of professional of social and pedagogical work of teachers. Therefore, the essence and features of this activity have been analyzed, structural and substantive components, basic principles, functions of socio-pedagogical work of teachers of biology and health have been highlighted, as well as a set of regularities that are taken into account in the process of its implementation has been proposed. The following research methods were used: analysis of scientific, psychological-pedagogical, educational-methodical and special literature, information sources on the research problem; synthesis and generalization of theoretical positions revealed in scientific and educational literature; generalization of own pedagogical experience of preparation of future teachers for realization of social and pedagogical work in the course of training, and also practical experience of teachers. The directions of social and pedagogical practice of the teacher of biology and bases of health have been characterized. It has been established that the preparation for this type of activity of future biology teachers and the basis of health takes place during in-class learning, independent study, educational and research work of students, is improved in pedagogical practices. In the course of training future teachers of biology and health basics in higher education institutions, it is necessary to acquaint them with the main types of social and pedagogical activities of teachers and to form appropriate competencies. Prospects for further research are to establish and characterize the stages and levels of students’ mastering of the main social and pedagogical activities of teachers of biology and health basics, to describe the method of forming the relevant competencies of future teachers. Thus, further research is needed on the formation of the above competencies of future teachers of biology and basics of health.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10395
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mekhed, Ryabchenko.pdf751.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.