Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1010
Title: Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів
Other Titles: The potential of humorous texts for the formation of sociocultural competence of foreign students studying at non-linguistic universities
Authors: Дворянчикова, С. Є.
Салахатдінова, Е. Ш.
Dvorianchykova, S. Ye.
Salahatdinova, Е. Sh.
Keywords: іншомовна комунікативна компетентність
комічне
міжнародна комунікація
пізнавальна активність
російська мова як іноземна
соціокультурна адаптація
студенти-іноземці
українська мова як іноземна
foreign language communicative competence
comic category
international communication
cognitive activity
Russian as a foreign language
sociocultural adaptation
sociocultural competence
foreign students
Ukrainian as a foreign language.
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Дворянчикова С. Є. Потенціал гумористичних текстів для формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців немовних вишів / С. Є. Дворянчикова, Е. Ш. Салахатдінова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал . – 2017. – № 5. – С. 140–147.
Abstract: Оволодіння іноземними мовами як такими, за допомогою котрих стає можливим і навчання, і комфортне перебування у приймаючій країні, передбачає формування та розвиток не тільки мовних, мовленнєвих і професійних складових загальної комунікативної компетентності, але й іншомовної соціокультурної, яка містить у собі синтез вмінь і навичок використання країнознавчих, інгвокраїнознавчих і соціолінгвістичних знань. Актуальність дослідження зумовлена як відомим лінгводидактичним потенціалом гумористичних текстів для всебічного розвитку компетентностей іно- комунікантів, так і недостатньою кількістю їх системних професійних розвідок. Висвітлення можливостей використання лінгвістичного гумору на заняттях з української та російської мов як іноземних перебуває у руслі мовознавчих і педагогічних традицій з точки зору матеріалу та із загальнометодичних позицій. Мета статті – сформувати теоретико-методологічні засади використання текстів гумористичного спрямування задля набуття іноземними студентами немовних вишів соціокультурних знань та навичок, які сприяють поліпшенню академічної успішності, та об- ґрунтувати впровадження подібних ресурсів у практику університетських занять з іноземних мов. Було використано такі методи дослідження: аналіз наукової літератури з філософії, естетики, лінгвістики, лінгвокультурології, методології навчання мов іноземців задля визначення сутності комічного як мультіаспектного явища; аналіз та опис мовних чинників і логіко-семантичних моделей, засобами яких досягається комічний ефект; опрацювання навчальних посібників з української та російської мов як іноземних, що містять гумористичний текстовий матеріал із соціокультурною змістовою складовою; анкетування і тестування студентів під час навчального експерименту з подальшою кількісно-якісною обробкою його даних, письмових та усних відповідей; спостереження за навчальною діяльністю студе- нтів-іноземців та моніторинг її успішності. Визначено, що студенти-іноземці демонструють здатність усвідомлювати комічне, що досягається засобами мови, яку вони вивчають. Задля цього в навчальних текстах, які пропонуються на заняттях з української та російської мов як іноземних, зазвичай використовуються такі мовленнєві прийоми: неочікувані словосполучення, що порушують принцип сумісності лексичних значень, омоніми, оказіоналізми, розмовні слова та вирази, спеціальні терміни; сучасні або історичні антропоніми і топоніми. Семантичний простір таких текстів розвиває мовленнєві та соціокультурні компетентності, що, в свою чергу, підвищує загальну академічну успішність іноземних громадян, які здобувають нефілологічну вищу освіту у вишах України.Foreign languages acquisition with the help of which it becomes possible for foreign students to study and to make their stay in the host country comfortable involves the formation and development of not only linguistic, speech and occupational components of communicative competence in general, but also the sociocultural one, which contains a synthesis of skills and abilities necessary for using cross-cultural, linguistic and cultural, as well as sociolinguistic knowledge. The research relevance is determined by linguodidactic potential of humorous texts for a comprehensive development of foreign students’ competences and by the insufficient number of professional research works devoted to this issue. The paper aims to present theoretical and methodological foundations of using humorous texts for the acquisition of sociocultural knowledge and skills by foreign students of non-linguistic universities, which contribute to their efficient development and academic achievements; to check the effectiveness of implementing such resources into the educational process at the lessons of the Russian and Ukrainian languages. The following research methods were used: the scientific literature review in the fields of philosophy, aesthetics, linguistics, cultural studies, methodology in language teaching in order to define the essence of “the comic” as a multi-aspect phenomenon; analysis and description of linguistic factors and semantic models with the help of which the humoristic effect is achieved; the overview of textbooks of Ukrainian and Russian as foreign languages that contain humorous text material with socio-cultural component; conducting surveys of students with subsequent quantitative and qualitative data analysis, analysis of written and oral responses; the monitoring of students’ academic performance. Foreign students demonstrate the ability to understand the basic structure and potential of the comic, which is achieved by means of the language they are learning (Ukrainian or Russian).The following linguistic techniques are usually used in educational texts offered for studying Ukrainian and Russian as foreign languages: unexpected phrases that violate the principle of compatibility of lexical meanings, homonyms, occasionalisms, conversational or colloquial words and expressions, technical terms, modern or historical anthroponyms and toponyms. The semantic space of such texts helps to develop communicative, social and cultural competences that in their turn enhance the overall academic success of foreign citizens who receive higher non-linguistic education at Ukrainian universities. It has been proved that these methods improve foreign students’ communication skills and their academic performance in general, as well as increase their motivation to study and learn more about the country whose language they are studying.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1010
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дворянчикова C. Є.pdf617.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.