Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1009
Title: Self-Actualization and Self-Fulfillment in The Context of Students’ Autonomy Development Within The Educational Process
Other Titles: Самоактуалізація та самореалізація особистості в контексті розвитку автономності студентів в освітньому процесі
Authors: Popov, R. A.
Попов, Р. А.
Keywords: self-actualization
self-realization
self-efficacy
the development of autonomy of students
selfregulation
самоактуалізація
самореалізація
самоефективність
розвиток автономності студентів
саморегуляція
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Попов, Р. А. Самоактуалізація та самореалізація особистості в контексті розвитку автономності студентів в освітньому процесі / Р. А. Попов // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 134-139
Abstract: The article highlights important qualities that contribute to the effective development of autonomy of students in higher educational institutions. During the development of students’ autonomy in the educational process the opportunities for the formation of their creativity, independence and ability to make decisions concerning the solution of certain theoretical and practical pedagogical problems greatly increase. Self-actualization is not a static condition, it is an active process in which person’s capacities are used to their fullest. Creativity, ingenuousness, courage and hard work are the major characteristics of people, who are capable of self-actualization. The self-actualization is of special importance in professional activities, and for that it is not only necessary to possess the mentioned qualities but also to have the necessary professional tools and knowledge which will provide the performance and efficiency of work as well as capacities for professional growth.У статті висвітлено важливі якості особистості, що сприяють ефективному розвиткові автономності студентів в умовах вищого навчального закладу. Саме під час здійснення розвитку автономності студентів в освітньому процесі значно зростають можливості для формування креативності, самостійності й здатності сміливо приймати рішення відносно розв’язання певних теоретичних і практичних педагогічних проблем. Самоактуалізація не є статичним станом, це діючий процес, у якому здібності індивіда використовуються повністю, творчо й тому, радісно. Креатив- ність, безпосередність, сміливість і наполеглива праця – основні характерні риси людей, здатних до самоактуалізації. Особливого значення набуває самоактуалізація в професійній діяльності, для чого необхідна не лише наявність названих якостей, але й володіння визначеним професійним інструментарієм, знаннями, що забезпечуватиме результативність й ефективність праці, а також здатності до професійного зросту. Відповідно до цього, можна дійти висновку, що організація й здійснення самостійної освітньої діяльності мають також ураховувати необхідність самоактуалі- зації майбутнього вчителя й спиратися на неї. Для цього до змісту самостійної освітньої діяльності обов’язково слід включати нетрадиційні завдання, які б вимагали концентрації й активізації всіх притаманних особистості майбутнього вчителя здібностей; завдань, які для свого розв’язання потребують творчого підходу й емоційного піднесення. Аналіз власного педагогічного досвіду, результати опитування професорсько-викладацького складу університетів, а також студентів педагогічних університетів й інститутів, проведення бесід, диспутів, семінарів за тематикою дослі- джуваної проблеми переконують нас у тому, що недостатні й не досить задовільні результати студентів у набутті знань шляхом самостійного їх засвоєння криються в неспроможності студентів до самоактуалізації, тобто незнанні своїх слабких і сильних сторін, що призводить до неправильного розподілу своїх психічних і фізіологічних сил і можливостей. У формуванні й удосконаленні вольових якостей особистості значну роль відіграє система організації автономності студентів. Вона повинна не тільки висувати помірні труднощі, але й передбачати виникнення ускладнень, для подолання яких студентові необхідно буде докласти певних, іноді значних, зусиль, звернутись до додатко- вих джерел інформації (маються на увазі ті, які не належать до посібників і підручників –нциклопедично-довідкова література, академічна й повна, література з інших навчальних дисциплін, електронні видання, матеріали всесвітньої інформаційної мережі Internet тощо). У цьому ми й убачаємо прояв здатності до самоактуалізації, самоуправління через самореалізацію для набуття відчуття самоефективності на шляху самовдосконалення як особистості взагалі, так й особистості майбутнього вчителя, здатного самостійно доводити власну діяльність до бажаного й логічно завершеного результату, зокрема.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1009
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Роман Анатолійович Попов.pdf598.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.