Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1000
Title: Study of trends of students’ demand for the formation of competences by higher educational institutions
Other Titles: Вивчення тенденцій запиту на формування компетентностей у вищій школі серед студентської молоді
Authors: Melnyk, Yu. B.
Мельник, Ю. Б.
Keywords: students’ demand
classification of competences
instrumental competences
interpersonal competences
interpersonal competences
systemic competences
Tuning project
запит студентів
компетентність
класифікація компетентностей
інструментальні компетентності
міжособистісні компетентності
системні компетентност
проект Тюнінг
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Мельник Ю. Б. Вивчення тенденцій запиту на формування компетентностей у вищій школі серед студентської молоді / Ю. Б. Мельник // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2017. – № 5. – С. 128 – 134.
Abstract: Contemporary training of high-skilled specialists and providing their mobility at the European labour market requires studying and taking into account trends of the demand for the formation of students’ competences by higher educational institutions. The paper aims to present European experience in classifying competences as well as results of studying trends of university students’ demand for the formation of their competences at higher educational institutions of Ukraine. The following research methods were applied: information gathering (regular private written questionnaire), systematisation, ranked evaluation, results analysis and interpretation. Methodology and instruments for studying competences in higher education have been proposed in the research. In order to make the sample representative and obtain required information, the study was conducted among students and cadets taking into account individual, group and collective choice. The study was conducted during 4 academic years (2013-2017) at National Academy of the National Guard of Ukraine; 430 people (including 14 student groups and 12 cadet groups) participated in the study. The results obtained indicate that the most popular demand among university students is the formation of the following competences in them: determination and perseverance in the tasks given and responsibilities taken; ability to make reasoned decisions; ability to apply knowledge in practical situations; ability to work in a team; ability to adapt to and act in new situation; ability to plan and manage time; ability to evaluate and maintain the quality of work produced; ability to identify, pose and resolve problems; knowledge and understanding of the subject area and understanding of the profession; capacity to learn and stay up-to-date with learning. The determined demand trends for the formation of competences among university students of Ukraine was compared to the data obtained in studies conducted as part of the Tuning Project. Сучасна підготовка висококваліфікованих фахівців і забезпечення їхньої мобільності на Європейському ринку праці вимагає від вищих навчальних закладів вивчення та врахування тенденції запиту на формування компетентностей у студентської молоді. Метою статті є висвітлення Європейського досвіду класифікації компетентностей, результатів дослідження тенденцій запиту студентської молоді щодо розвитку у них загальних компетентностей у вищій школі України. Для вивчення тенденції запиту на формування компетентностей у студентської молоді використано комплекс методів: метод збору інформації(систематичного закритого письмового опитування), систематизації, рейтингового оцінювання, аналізу і тлумачення результатів. У дослідженні запропоновано методику та інструментарій для вивчення компетентностей у вищий школі. Задля забезпечення репрезентативної вибірки та отримання необхідної інформації опитування проводилось серед студентів та курсантів із урахуванням індивідуального, групового, колективного вибору. Дослідження проводилось протягом 4 навчальних років (2013-2017 р.р.) на базі Національної академії Національної гвардії України, загальна кількість респондентів – 430 осіб (14 – груп студентів, 12 – курсантів). Результати дослідження свідчать, що найбільш затребуваними серед студентської молоді є попит на формування у них викладачами таких компетентностей: рішучість та наполегливість у виконанні поставлених завдань та взятих на себе зобов’язань; здатність приймати обґрунтовані рішення; вміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; вміння працювати в команді; здатність адаптуватися та діяти в новій ситуації; здатність планувати і керувати часом; уміння оцінювати та підтримувати якість виконаної роботи; здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми; знання та розуміння предметної області та розуміння професії; вміння навчатися та бути в курсі останніх подій. Визначені тенденції запиту на формування компетентностей у вищий школі серед студентської молоді України порівняно з даними, отриманими в рамках досліджень за європейським проектом Тюнінг.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1000
ISSN: 2311-8486
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юрій Борисович Мельник.pdf742.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.