Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/86
Title: Factors of personality’s psychological well-being
Other Titles: Чинники психологічного благополуччя особистості
Authors: Karhina, Nataliia
Каргіна, Наталія
Keywords: well-being
psychological well-being
personality
factors of psychological well-being
благополуччя
психологічне благополуччя
особистість
чинники психологічного благополуччя
Issue Date: 2018
Publisher: South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky
Citation: Karhina N. Factors of personality’s psychological well-being / N. Karhina // // Наука і освіта. – 2018. – №1. – C. 83–87.
Abstract: The paper presents a fragment of the empirical study of factors of personality’s psychological well-being concerning the consideration of this phenomenon in the system of psychological phenomena by using multiple regression analysis. It has been found that among the factors of psychological well-being the leading ones are fatalistic present, reflexivity, happiness, self-efficacy, subjective vitality, intelligence, suspicion, self-understanding, consciousness, radicalism, satisfaction with life, involvement, responsibility, and comprehension. У статті наводиться фрагмент комплексного емпіричного дослідження чинників психологічного благопо- луччя особистості, що стосується розгляду даного феномена в системі психологічних явищ за допомогою вико- ристання множинного регресійного аналізу. Дослідження проводилося на базі Одеського державного аграрного університету. Основну експериментальну вибірку склали 408 осіб – студенти денної форми навчання різних спеціальностей віком від 16 до 24 років. Проводився кількісний та якісний аналіз первинних даних. Математи- ко-статистична обробка даних здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми IBM SSPS Statistics 21.00 for Windows. У дослідженні застосовувався комплекс різноманітних методик, який включав як загальновідомі діагностичні інструменти, так і розроблену авторську методику спеціально для дослідження особливостей пси- хологічного благополуччя особистості, що складається із 120 питань. Установлено, що серед чинників психоло- гічного благополуччя провідними є фаталістичне теперішнє, рефлексивність, щастя, самоефективність, суб’єктивна вітальність, інтелект, підозрілість, саморозуміння, свідомість, радикалізм, задоволеність життям, залученість, відповідальність, зрозумілість. Переживання особистістю фаталістичного теперішнього, рефлекси- вності, відчуття щастя та задоволеності життям, рівень інтелекту, відповідальності за власне благополуччя то- що можуть виступати специфічним маркером вираженості у людини психологічного благополуччя. Отримані результати множинного регресійного аналізу виявляють специфіку чинників психологічного благополуччя. При цьому поглиблене та конкретизоване дослідження самих чинників, безсумнівно, уможливить розшифру- вання певних аспектів та дозволить здійснювати інтерпретацію особливостей психологічного благополуччя людини. Дослідження чинників психологічного благополуччя на сьогоднішній день є досить затребуваним та потребує більш поглибленого розгляду й вивчення. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у виявленні чинників, які впливають не на рівень, а на специфіку переживання психологічного благополуччя.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/86
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Наталія Каргіна.pdf539.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.