Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8352
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛещій, Наталія Петрівна-
dc.contributor.authorЛещий, Наталия Петровна-
dc.contributor.authorLeshchii, Nataliia Petrovna-
dc.date.accessioned2020-07-03T12:36:14Z-
dc.date.available2020-07-03T12:36:14Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationЛещій Н. П. Стан фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасній практиці освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку / Н. П. Лещій // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky: наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. – № 1 (130). – С. 99-106.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8352-
dc.description.abstractСтаттю присвячено проблемі застосування фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасній практиці освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку. Фізкультурно-оздоровча робота спрямована на поліпшення фізичного стану та здоров’я особистості в її регламентованій руховій активності, спрямованій на розвиток і вдосконалення власного здоров’я. Мета роботи полягає у вивченні особливостей організації фізкультурно- оздоровчої роботи в умовах освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку. Методологія: для досягнення поставленої мети в роботі був використаний метод анкетування вчителів на підставі спеціально розробленої анкети для визначення їхнього ставлення до фізкультурно-оздоровчих заходів, які проводяться в режимі навчального дня в освітньо- реабілітаційному центрі. В анкетуванні взяли участь 87 педагогічних працівників (крім учителів фізичної культури та інструкторів лікувальної фізичної культури) та 175 батьків дітей зі складними порушеннями розвитку. Середній вік педагогічних працівників становив 45,25±2,31 роки. На підставі проведеного анкетування з’ясовано, що, в умовах сучасного освітньо-реабілітаційного центру значно більше уваги приділяється руховій діяльності школярів початкових класах, а в середніх і старших класах фізкультурно-оздоровча робота проводиться несистематично, що певною мірою позначається на вмотивованості учнів заняттями фізичними вправами, знижує інтерес до проведення самостійних занять фізичною культурою. Постійну просвітницьку діяльність з батьками щодо важливості рухової діяльності здебільшого проводять учителі молодших класів. Відповіді на запитання анкети учителів засвідчили, що вони обізнані із важливістю проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку, подекуди проводять фізкультурні хвилинки і паузи під час уроків, а також рухливі перерви і прогулянки, однак завдання з фізичного розвитку здебільшого вважають прерогативою вчителя фізичної культури або інструктора лікувальної фізичної культури, тренера спортивної секції. The article is devoted to the problem related to the adoption of sport (physical) and health work in the modern practice of the education and rehabilitation centre for children with complex developmental disorders. The purpose of the article is to study the peculiarities of the organisation of physical and health work under conditions of the education and rehabilitation centre created for children suffering from complex developmental disorders. Methodology. In order to achieve the goal, the method of interviewing teachers based on a specially designed questionnaire was used in order to determine their attitude to the physical and health activities which were conducted in the mode of an educational day in the education and rehabilitation center. 87 teachers (except teachers of Physical Education and instructors of Therapeutic Physical Education) and 175 parents of the children suffering from complex developmental disorders participated in the survey. Scientific novelty. Based on the questionnaire, it has been found out that under conditions of the modern education and rehabilitation centre, much more attention is paid to the physical activity of elementary school pupils; whereas in the middle and senior classes, physical and health work is carried out unsystematically, which affects the pupils' motivation for physical activities, reduces their interest in independent Physical Culture classes. Primary school teachers continually involve parents into educational activities related to the importance of motor activities. Conclusions. The teachers’ answers to the questionnaire indicated that they are aware of the importance of physical (sport) and health work with the children suffering from complex developmental disabilities; they sometimes organise physical activity breaks and breaks during lessons, as well as actionoriented breaks and walks. However, most of them consider the tasks for physical development to be the prerogative of Physical Education teachers or Therapeutic Physical Education instructors, and sports section coaches.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherДержавний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»uk
dc.subjectвчителіuk
dc.subjectанкетуванняuk
dc.subjectфізкультурно-оздоровча роботаuk
dc.subjectосвітньо-реабілітаційний центрuk
dc.subjectдіти зі складними порушеннями розвиткуuk
dc.subjectздоров’яuk
dc.titleСтан фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасній практиці освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвиткуuk
dc.title.alternativeSport and health work in the modern practice of the education and rehabilitation centre for children with complex developmental disordersuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leshchii N..pdf297.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.