Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСторож, В. В.-
dc.date.accessioned2018-10-22T10:12:21Z-
dc.date.available2018-10-22T10:12:21Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСторож В. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності / В. В. Сторож // Формування особистості фахівців соціономічної сфери : стратегія і тактика : монографія. Присвячується п’ятнадцятиріччю роботи кафедри соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій / редкол. : В. В. Корнещук, З. Н. Курлянд, Г. Х. Яворська та [ін.]. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – С. 269-288uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/751-
dc.description.abstractУ дослідженні наведено теоретичне узагальнення й практичне вирішення наукової проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності, яке полягає в науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов, що забезпечують ефективність досліджуваного процесу. Аналіз філософської, соціологічної, психологічної та соціально-педагогічної наукової літератури засвідчив багатоаспектність проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів, необхідність міждисциплінарного контексту її вивчення, актуальність розгляду соціономічних технологій як нового нестандартного бачення проблеми, творчого підходу. Науковий аналіз джерел із питання професійної діяльності соціального педагога до використання соціономічних технологій зумовив визначення багатофакторності проблеми та дозволив констатувати, що на сьогодні відсутні дослідження з означеної проблеми. Розкрито професійну підготовку майбутніх соціальних педагогів як процес, якому властиві узагальнення професійних установок, знань, умінь та навичок, що спрямовані на соціалізацію особистості. Схарактеризовано сутність підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності як специфічну роботу, побудовану на комплексному підході до розв’язання проблем особистості, групи (колективу), громадськості з урахуванням їхніх інтересів, потреб у контексті соціальних зв’язків і життя в громаді. Проведений аналіз соціономічної сфери, соціономічної діяльності та соціономічних професій дозволив визначити та науково обґрунтувати поняття соціономічні технології, розкрити структуру соціономічних технологій, до якої належать: технології індивідуальної роботи; технології групової роботи; технології роботи з громадськістю. Визначено структурні компонентами готовності до використання соціономічних технологій у професійній діяльності соціальних педагогів: мобілізаційний; когнітивний; технологічний, які взаємопов’язані між собою. Критеріями та показниками готовності майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності обрано такі: мотиваційний (зацікавленість, глибокий інтерес до професійної діяльності, бажання реалізувати в ній свої можливості; прагнення до оволодіння знаннями, вміннями, навичками, необхідними для успішної професійної діяльності; прагнення домагатися успіхів, не зважаючи на можливі труднощі, пов’язані зі специфікою роботи; прагнення до визнання власного „Я”, його позитивних і негативних характеристик), змістовий (знання соціономічних відносин у професійній діяльності; знання основ теорії соціономічних технологій у соціальній педагогіці; знання творчого розв’язання практичних і теоретичних проблем соціально-педагогічного характеру; знання про професійну етику, професійно-педагогічні ідеали, погляди, принципи, переконання та інше), діяльнісно-оцінний (уміння розв’язувати педагогічні ситуації, розпізнати, моделювати їх, прогнозовувати можливі наслідки; уміння проявляти професіоналізм (морально-вольові якості, організаційні здібності, здібність до самоуправління та комунікації); уміння бачити й визнавати допущені помилки чи недоліки в роботі, визначаючи шляхи вдосконалення результатів своєї діяльності; уміння користуватися інструментарієм проектування, створювати соціальні проекти). Виокремлено рівні підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності: достатній, середній, низький. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності: систематизація та узагальнення знань студентів щодо специфіки використання соціономічних технологій у професійній діяльності; створення технологічно-творчого навчального середовища з метою самореалізації особистості майбутнього соціального педагога; залучення студентів до реалізації теоретичних знань і практичних умінь використання соціономічних технологій у процесі соціально-педагогічної практики. Отже, аналіз результатів експериментальної роботи підтверджує позитивну динаміку змін у респондентів експериментальної групи. Таким чином, можна стверджувати, що реалізація визначених педагогічних умов із метою підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності є ефективною.uk
dc.publisherБукаєв Вадим Вікторовичuk
dc.subjectсоціально-педагогічна практикаuk
dc.subjectмонографіяuk
dc.subjectсоціономічні технологіїuk
dc.subjectпрофесійна діяльністьuk
dc.subjectсоціальний педагогuk
dc.subjectекспериментальна групаuk
dc.subjectпідготовка педагогівuk
dc.titleПідготовка майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльностіuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Кафедра соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сторож В.pdf233.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.