Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6412
Title: Professional identity training as a means of future primary school teachers’ professional development
Other Titles: Тренінг розвитку професійної ідентичності як засіб професійного становлення майбутніх учителів початкових класів
Authors: Merkulova, Natalia
Kochkurova, Olha
Keywords: professional identity
training
professional self-realization
nteractive methods
competence
pedagogical innovations
професійна ідентичність
тренінг
професійна самореалізація
інтерактивні методи
компетентність
педагогічні інновації
профессиональная идентичность
тренинг
профессиональная самореализация
интерактивные методы
компетентность
педагогические инновации
Issue Date: 2018
Publisher: Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського»; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Citation: Merkulova N. Professional identity training as a means of future primary school teachers’ professional development / N. Merkulova, O. Kochkurova // Наука і освіта. – 2018. – №4. – С. 154-160.
Abstract: The paper aims to check the efficiency of the developed training aimed at the formation of professional identity of university students majoring in primary education. The professional identity formation is a complex process, which is why the purpose of the research is to examine the dynamics of the development of professional identity. The study involved 162 students majoring in Primary Education of Melitopol Bohdan Khmelnytskyi State Pedagogical University. The re-spondents were randomly selected in total 60 surveyed and were divided into control and experimental groups 30 persons each. The main research tool to examine professional identity of the respondents was Professional Identity Status Scale developed by A. Azbel and A. Hretsova. Мета статті – представити тренінг з розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкових класів та ви-явити динаміку розвитку професійної ідентичності після його запровадження у навчальний процес. Для реалізації мети використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: теоретичні методи – аналіз, синтез, узагальнення, зіставлення літературних джерел, законодавчої й нормативно-правової бази з проблем професійної ідентичності; емпіричні методи – спостереження, бесіди, анкетування, стандартизовані опитувальники та психодіагностичні методики вивчення особистості, аналіз результатів навчальної діяльності, документації, психолого-педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний етапи), методи активного соціально-психологічного навчання (соціально-психологічний тренінг, навчально-рольові ігри тощо), методи статистичної обробки даних. Цель статьи - представить тренинг по развитию профессиональной идентичности будущих учителей начальных классов и выявить динамику развития профессиональной идентичности после его введения в учебный процесс. Для реализации цели использован комплекс современных общенаучных методов: теоретические методы - анализ, синтез, обобщение, сопоставление литературных источников, законодательной и нормативно-правовой базы по проблемам профессиональной идентичности; эмпирические методы - наблюдение, беседы, анкетирование, стандартизированные опросники и психодиагностические методики изучения личности, анализ результатов учебной деятельности, документации, психолого-педагогический эксперимент (Констатирующий и формирующий этапы), методы активного социально-психологического обучения (социально-психологический тренинг, учебно-ролевые игры), методы статистической обработки данных.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6412
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natalia Merkulova.pdf581.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.