Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6387
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРябовол, Лілія Тарасівна-
dc.contributor.authorRiabovol, Liliia-
dc.contributor.authorЧернік, Світлана Дмитрівна-
dc.contributor.authorChernik, Svitlana-
dc.contributor.authorШатрава, Сергій Олександрович-
dc.contributor.authorShatrava, Serhii-
dc.date.accessioned2020-02-05T13:13:57Z-
dc.date.available2020-02-05T13:13:57Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationРябовол Л. Т. Формування предметних умінь і навичок з правознавства в учнів 9 класів / Л. Т. Рябовол // Наука і освіта. - 2017. - №8. - С. 23-33.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6387-
dc.description.abstractТрадиційні форми та методи, які переважають у масовій практиці навчання правознавства й спрямовані на засвоєння теоретичних знань, не можуть забезпечити набуття учнями досвіду відповідної предметної діяльно- сті. Це вимагає таких форм і методів, які дозволяють застосувати теоретичні знання, розвивати у школярів загальнонавчальні та предметні уміння і навички, ціннісні орієнтації, правову предметну компетентність. Ме- тою статті є обґрунтування методики формування в учнів 9 класів предметних умінь і навичок використання джерел правової інформації, зокрема підручника і нормативно-правових актів (витягів з них), для проведення юридичного аналізу ситуацій та виконання вправ. Основним методом дослідження є педагогічний експеримент, який проводився у два етапи: формувальний (2015-2016 н. р.) та констатувальний (2016-2017 н. р.) на базі зага- льноосвітніх навчальних закладів м. Крипивницького. До нього було залучено 205 учнів 9 класів, поділених на конт- рольні та експериментальні. Основною формою навчання в межах експериментальної методики є практичні заняття з вивчення нового матеріалу та повторювально-узагальнюючого типу. Основні методи навчання: робо- та з джерелами правової інформації (підручником та нормативно-правовими актами (витягами з них); кейс- метод; усні, письмові, графічні, імітаційні вправи. Співставлення результатів тестування, проведеного на поча- тку і в кінці експерименту дозволило статистично підтвердити ефективність авторської методики формуван- ня в учнів практичних умінь і навичок використання джерел правової інформації. Traditional forms and methods prevailing in the practice of teaching law disciplines are focused on the acquisition of theoretical knowledge cannot provide the gaining of the experience of relevant activities. It requires such techniques which would help to apply theoretical knowledge in real life situations, develop school students’ general and subject knowledge and skills, value orientations, legal competence. The paper aims to substantiate the technique of forming 9th grade school students’ subject skills of using legal information sources, namely the textbook and statutory instruments (extracts from them) in order to conduct legal analysis of situations and perform relevant exercises. The experiment carried out throughout 2015-2017 academic years, involved 205 school students studying at the 9th grades, who were divided into control and experimental groups. The initial stage of the experiment implied the distinguishing of the levels of the respondents’ subject skills as follows: initial, medium, sufficient, and high. At the beginning of the survey the respondents had roughly equal testing results. Then the teaching technique was implemented into the curricula of the experimental group, and the control group school students were taught according to traditional methods. The basic form of teaching in terms of the experimental technique was practicals focused on studying the new material, as well as generalizing type of lessons. The main form of work at the lessons involves the following activities: work with the textbook and statutory instruments, case-study, role-playing games, imitation exercises, etc. The comparison of the testing results conducted before and at the end of the experiment has confirmed the efficiency of the implemented teaching technique into the curriculum of the experimental group. As a result, these children have gained practical skills of using legal information sources.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherПівденноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоuk
dc.subjectпредметні уміння і навичкиuk
dc.subjectправознавствоuk
dc.subjectучні 9 класівuk
dc.subjectметодика навчанняuk
dc.subjectджерела правової інформаціїuk
dc.subjectкейс-методuk
dc.subjectвправиuk
dc.subjectsubject skillsuk
dc.subjectlegal studiesuk
dc.subjectlawuk
dc.subject9th grade studentsuk
dc.subjectteaching methoduk
dc.subjectlegal information sourcesuk
dc.subjectcasestudyuk
dc.subjectexercisesuk
dc.titleФормування предметних умінь і навичок з правознавства в учнів 9 класівuk
dc.title.alternativeForming 9th grade school students’ subject skills in lawuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Riabovol.pdf720.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.