Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5626
Title: Axiological nature of healthy lifestyle and its importance in saving reproductive health of students
Other Titles: Ціннісна природа здорового способу життя та її значення для збереження репродуктивного здоров’я студентської молоді
Ценностная природа здорового образа жизни и ее значение для сохранения репродуктивного здоровья студенческой молодежи
Authors: Lukashchuk-Fedyk, Svitlana
Лукащук-Федик, Світлана Володимирівна
Лукащук-Федык, Светлана Владимировна
Keywords: man
students
health
reproductive health
healthy lifestyle
culture
education
values
людина
студенти
здоров’я
репродуктивне здоров’я
здоровий спосіб життя
культура
виховання
цінності
человек
студенты
здоровье
репродуктивное здоровье
здоровый образ жизни
культура
воспитание
ценности
Issue Date: 2015
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Lukashchuk-Fedyk. S. Axiological nature of healthy lifestyle and its importance in saving reproductive health of students / S. Lukashchuk-Fedyk // Наука і освіта. - 2015. - №7. - С.76-80.
Abstract: Basing on the study of modern state of health (including reproductive health), the analysis of axiological nature of the concept of “healthy lifestyle” has been carried out. Its role in saving reproductive health of students has been de- termined. Besides, some recommendations to government authorities on purposeful work and development of national policy aimed at healthy lifestyle promotion in society (especially among students) have been suggested.Проведено аналіз досліджень, які стосуються формування здорового способу життя, ціннісного ставлення до здоров’я і профілактики шкідливих звичок у молодіжному середовищі. Також представлено результати мо- ніторингу ставлення студентської молоді м. Тернополя до здорового способу життя, розуміння молодими лю- дьми впливу таких негативних чинників на репродуктивне здоров’я, як вживання алкоголю, наркотиків, тютю- нопаління, дошлюбні статеві стосунки, аборти тощо. Встановлено, що студентська молодь у цілому проінфор- мована щодо питань збереження репродуктивного здоров’я, проте значна її частина не має повноцінної інфор- мації та знань щодо репродуктивного здоров’я в цілому та безпеки статевих стосунків зокрема. Автор пропонує конкретні рекомендації щодо створення системи інформування з питань репродуктивного здоров’я молоді. З’ясовано, що формування здорового способу життя вимагає: 1) волі: консолідації цілеспрямованих зусиль усіх політиків, інших державних і громадських діячів, працівників, що мають відношення до підготовки та при- йняття управлінських рішень стосовно прогнозування наслідків цих рішень і дій для індивідуального й суспіль- ного здоров’я; 2)рішучих дій: поєднання зусиль у спільну роботу суспільних діячів усіх галузей на всіх ієрар- хічних рівнях державної структури і громадських організацій; 3) змін: прагнення суспільства до формування в свідомості усіх політичних діячів та інших людей, які мають відношення до цього процесу, керівного імперати- ву відповідальності за стан громадського та індивідуального здоров’я, створення механізму підзвітності політи- ків, аналізу їхньої діяльності з точки зору ефективності для здоров’я в усьому розмаїті його цілісного розуміння – фізичного, психічного, духовного, соціального. Також зроблено висновок про те, що світовий досвід не тільки зумовлює стан здоров’я (зокрема репродуктивного), але й визначає спосіб життя, який веде молодь. Тому перс- пектива поліпшення громадського здоров’я пов’язана із системною діяльністю щодо формування культури здо- рового способу життя, особливо у студентському середовищі.Проведен анализ исследований, касающихся формирования здорового образа жизни, ценностного отноше- ния к здоровью и профилактике вредных привычек в молодежной среде. Также представлены результаты мони- торинга отношения студенческой молодежи г. Тернополя к здоровому образу жизни, понимания молодыми людьми влияния таких негативных факторов на репродуктивное здоровье, как алкоголь, сигареты, наркотики, внебрачные половые отношения, аборты и тому подобное. Установлено, что студенческая молодежь проинформирована о во- просах сохранения репродуктивного здоровья, однако значительная ее часть не имеет полноценной информации и знаний относительно репродукции и безопасности половых отношений. Предоставлены конкретные предложения относительно создания системы информирования в вопросах репродуктивного здоровья. Таким образом, формиро- вание здорового образа жизни требует: 1) воли: консолидации целенаправленных усилий всех профессиональных политиков, других государственных и общественных деятелей, работников, причастных к подготовке и принятии управленческих решений относительно прогнозирования последствий этих решений и действий для индивидуально- го и общественного здоровья; 2) действий: объединения усилий в совместные действия всех политиков во всех сфе- рах деятельности на всех иерархических уровнях государственной структуры и общественных организаций, их реа- гирования на последствия своих решений; 3) изменений: стремления общества к формированию в сознании полити- ков и всех людей, причастных к этому процессу, руководящего императива ответственности за состояние общест- венного и индивидуального здоровья, создания механизма подотчетности политиков, анализа их деятельности с точ- ки зрения эффективности для здоровья во всем разнообразии его целостного понимания – физического, психическо- го, духовного, социального. Сделан вывод о том, что мировой опыт не только обусловливает состояние здоровья (репродуктивного в частности), но и определяет образ жизни, который ведет молодежь. Поэтому перспектива улуч- шения общественного здоровья связана с системной деятельностью по формированию культуры здорового образа жизни, особенно в студенческой среде.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5626
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukashchuk-Fedyk.pdf224.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.