Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4988
Title: Гармонізація технологічно-освітньої підготовки фахівців дошкільної освіти
Other Titles: Гармонизация технологически образовательной подготовки специалистов дошкольного образования
Harmonization of technological and educational training of specialists of preschool education
Authors: Курінная, Тетяна Петрівна
Куринная, Татьяна Петровна
Kurinnaia, Tetiana Petrivna
Keywords: дошкільна освіта
технологічно-освітня підготовка
гармонізація
творчість
техніко-технологічний процес
дошкольное образование
технологически образовательная подготовка
гармонизация
творчество
технико-технологический процесс
preschool education
technological and educational preparation
harmonization
creativity
technical and technological process
Issue Date: 2018
Publisher: Київ: Міленіум
Citation: Курінная Т. П. Гармонізація технологічно-освітньої підготовки фахівців дошкільної освіти / Т. П. Курінная // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною»; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради . - Київ : Міленіум, 2018. – С.194-196.
Abstract: У статті розглядається технологічна підготовка фахівців дошкільної освіти, яка виступає необхідною умовою цілісного й гармонійного розвитку особистості дитини, адже саме у період формування закладаються головні фундаментальні якості особистості, що у подальшому впливає на весь плин життя та вибір професії. Виникають потреби опрацювання університетської системи освіти, які дозволять здійснити відповідну підготовку саморозвитку майбутніх фахівців, нададуть риси динамізму, забезпечать перехід до випереджувальної стратегії розвитку й обумовлені системою гармонізації педагогічних вчень. В статье рассматривается технологическая подготовка специалистов дошкольного образования, выступает необходимым условием целостного и гармоничного развития личности ребенка, ведь именно в период формирования закладываются главные фундаментальные качества личности, в дальнейшем влияет на весь ход жизни и выбор профессии. Возникают потребности обработки университетской системы образования, которые позволят осуществить соответствующую подготовку саморазвития будущих специалистов, предоставят черты динамизма, обеспечат переход к опережающей стратегии развития и обусловлены системой гармонизации педагогических учений. The article deals with the technological preparation of preschool education specialists, which is a necessary condition for a holistic and harmonious development of the child's personality, because it is during the formation period that the basic fundamental qualities of the individual are laid, which in the future affect the entire life course and the choice of profession. There is a need for elaboration of the university education system, which will allow proper preparation of future specialists' self-development, will give the features of dynamism, will provide the transition to the advanced development strategy and conditioned by the system of harmonization of pedagogical teachings.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4988
Appears in Collections:Кафедра технологічної і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurinnaia..pdf357.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.