Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4363
Title: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія української культури»
Other Titles: Guidelines for preparation for seminars on the subject "History of Ukrainian Culture"
Методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям по дисциплине «История украинской культуры»
Authors: Букач, Валерій Михайлович
Букач, Валерий Михайлович
Bukach, Valery Mykhailovych
Keywords: методичні рекомендації
історія української культури
духовні цінності
світова культура
методические рекомендации
история украинской культуры
духовные ценности
мировая культура
Guidelines
History of Ukrainian Culture
spiritual values
world culture
Issue Date: 2019
Publisher: Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
Citation: Букач В. М. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія української культури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 014 Середня освіта (Мова і література англійська); 014 Середня освіта (Мова і література китайська); 014 Середня освіта (Мова і література турецька) / В. М. Букач. - Одеса : ПНПУ імені К. Д, Ушинського. - 24 с.
Abstract: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія української культури» укладені згідно робочої програми навчальної дисципліни, містять питання по кожній темі семінарських занять, рекомендовану навчальну, спеціальну та художню літератури, список термінів і понять, перелік осіб, з якими асоціюється певний етап в історії української культури. Methodological recommendations for preparation for seminars on the subject "History of Ukrainian Culture" are concluded according to the work program of the discipline, contain questions on each topic of seminars, recommended educational, special and fiction, list of terms and concepts, list of persons with whom a stage in the history of Ukrainian culture. Методические рекомендации при подготовке к семинарским занятиям по дисциплине «История украинской культуры» составлены согласно рабочей программы учебной дисциплины, которые содержат вопросы по каждой теме семинарских занятий, рекомендованную учебную, специальную и художественную литературы, список терминов и понятий, перечень лиц, с которыми ассоциируется определенный этап в истории украинской культуры.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4363
Appears in Collections:Кафедра всесвітньої історії та методології науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukach, Valery Mykhailovych.pdf242.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.