Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2249
Title: Development of the future translators’ professional competency in bilateral interpreting: modern methods
Other Titles: Розвиток професійної компетентності майбутніх перекладачів у двосторонній інтерпретації: сучасні методи
Authors: Bohush, Alla Mikhailivna
Богуш, Алла Михайлівна
Богуш, Алла Михайловна
Попова, Олександра Володимирівна
Popova, Oleksandra Volodymyrivna
Попова, Александра Владимировна
Корольова, Тетяна Михайлівна
Korolova, Tetiana Mikhaylivna
Королева, Татьяна Михайловна
Keywords: innovative professional training
professional competence
translators of English
interpretation
methodological support
indicators
semantics of prosodic means
prosody functions interaction
інноваційна професійна підготовка
професійна компетентність
перекладачі англійської мови
інтерпретація
методичне забезпечення
показники
семантика просодичних засобів
взаємодія функцій просодії
Issue Date: 2019
Publisher: National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Citation: Bohush A. M., Korolova T. M., Popova O. V. Development of the future translators’ professional competency in bilateral interpreting: modern methods // Advanced Education, Special Issue. – Kyiv : National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". – 2019. - № 11. – С. 10-21.
Abstract: The paper presents the research on the effectiveness of the future translator and / or interpreter training using modern methods which facilitate the development of their professional competency in bilateral interpreting. The authors analyse psychological and pedagogical experience, modern educational technologies and prospects for future professionals in the context of bilateral interpreting. The scholars substantiate the results of the initiated phonetic research (including linguistic and translation analysis of audio texts) related to the semantics of prosodic means, which constituted the basis for the experimental study. The research reveals the outcomes of the experimental study conducted at Ushynsky University involving the third-year students who major in the English↔Ukrainian translation. The four stages of the designated pedagogical experiment are specified: 1) pre-testing; 2) preparatory training course according to combined (interactive and traditional) authors’ teaching methods; 3) after-testing; 4) assessment of the students’ outcomes. The use of the experimental construct turns out to be practical due to these methods: cooperative learning, inquiry-based instructions, differentiation, professional development, technology and problem solving. The study also confirms the fact that the integration of traditional and modern technologies in teaching students to interpret information taking into consideration phonetic features of Ukrainian and English oral texts can help future translators develop their analytical and critical thinking, flexibility, agility and adaptability, initiative and entrepreneurialism while receiving, analysing and interpreting information. The detailed analysis of modern scientific literature proves that the use of the competence-oriented and context-centred approaches to the educational process contributes to the students’ academic success. У статті представлено дослідження ефективності підготовки майбутнього перекладача та / або перекладача з використанням сучасних методів, які сприяють розвитку їх професійної компетентності у двосторонній інтерпретації. Автори аналізують психолого-педагогічний досвід, сучасні освітні технології та перспективи майбутніх фахівців у контексті двостороннього тлумачення. Науковці обґрунтовують результати ініційованих фонетичних досліджень (у тому числі лінгвістичного та трансляційного аналізу аудіотекстів), пов'язаних з семантикою просодичних засобів, що послужило основою експериментального дослідження. Дослідження виявляє результати експериментального дослідження, проведеного в Університеті Ушинського за участю студентів третього курсу, які спеціалізуються в перекладі на англійську мову. Визначено чотири етапи призначеного педагогічного експерименту: 1) попереднє тестування; 2) підготовчий курс за комбінованими (інтерактивними та традиційними) методами викладання авторів; 3) після випробувань; 4) оцінка результатів навчання студентів. Використання експериментальної конструкції виявляється практичним завдяки цим методам: кооперативне навчання, довідкові інструкції, диференціація, професійний розвиток, технологія та розв'язання проблем. Дослідження також підтверджує той факт, що інтеграція традиційних і сучасних технологій у навчанні студентів інтерпретації інформації з урахуванням фонетичних особливостей українських та англійських усних текстів може допомогти майбутнім перекладачам розвивати своє аналітичне і критичне мислення, гнучкість, спритність і адаптивність, ініціативність і підприємництво при отриманні, аналізу та інтерпретації інформації. Детальний аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що використання компетентнісно-орієнтованого та контекстно-орієнтованого підходів до навчального процесу сприяє академічному успіху студентів.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2249
Appears in Collections:Кафедра теорії та методики дошкільної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.