Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2050
Название: The role of interactive learning technologies in the process of teaching foreign languages at higher medical educational institutions
Другие названия: Роль інтерактивних технологій навчання у процесі викладання іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах
Роль интерактивных технологий обучения в процессе преподавания иностранных языков в высших медицинских учебных заведениях
Авторы: Lozynska, L. F.
Tsikhotska, O. A.
Лозинська, Л. Ф.
Ціхоцька, O. A.
Лозинская, Л. Ф.
Цихоцкая, O. A.
Ключевые слова: interactive learning technologies
interactive teaching style
interactive teaching methods
learning foreign languages
professional competence
higher medical educational institutions
інтерактивні технології навчання
інтерактивній стиль навчання
інтерактивні методі навчання
вивчення іноземних мов
професійна компетенція
вищі медичні навчальні заклади
интерактивные технологии обучения
интерактивный стиль обучения
интерактивные методы обучения
изучение иностранных языков
профессиональная компетенция
высшие медицинские учебные заведения
Дата публикации: 2016
Издательство: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Библиографическое описание: Lozynska L. F. The role of interactive learning technologies in the process of teaching foreign languages at higher medical educational institutions / L. Lozynska, O. Tsikhotska // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 12. – С. 5–10.
Краткий осмотр (реферат): The article highlights the role of interactive technologies in educational process of higher educational institutions. Introduction of interactive teaching methods is one of the most important directions of improvement of students‟ training in modern University and is obligatory for the effective implementation of the competence-based approach. Educational process based on the use of interactive methods is organised by means of engaging all the students into the learning process. The roles of the teacher and the student in the process of applying interactive teaching methods are described. The attention is focused on the difficulties of applying interactive learning technologies, which are determined by the lack of technical equipment in educational institutions of UkraineУ статті мова йдеться про інноваційний підхід до навчання та виховання молодого покоління у ВНЗ – інте- рактивні технології. Суть навчання за інтерактивними технологіями полягає у тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу (як студентів, так і викладача). Орієнтація України на входження в світовий науково-освітній простір спонукає до впровадження нових навчально-виховних підходів, що забезпечують розвиток професійних комунікативних компетенцій у майбутніх лікарів. Сьогодні потреба України в медичних фахівцях, які вільно володіють іноземними мовами, обумовлена багатьма чинниками, наприклад, стрімким зростанням наукової інформації, а також світовою тен- денцією до видання медичних журналів іноземною мовою для розширення кола читачів. Тому володіння іноземною мовою розглядається як обов’язковий компонент змісту медичної освіти, який сприяє ефективному спілкуванню, легшому доступу до інформації, глибшому взаєморозумінню й конкурентоспроможності фахівців. Мета навчання іноземної мови полягає в формуванні у студентів здатності й готовності до міжнародної комунікації, що передбачає розвиток навичок писемного (читання, письмо) та усного (розмовна мова, аудіювання) іншомовного спілкування. Перед викладачами іноземних мов у вищих медичних навчальних закладах України постає проблема пошуку ефективних шляхів викладання предмета у т.ч. підвищення пізнавального інтересу, мотивації. Великі надії нині покладаються на інтерактивне навчання, що побудоване на взаємодії й навчанні, організоване на результатах рефлексії. Основною рисою інтерактивної технології навчання є взаємодія усіх суб’єктів навчального процесу, спрямована на продуктивну й творчу діяльність. До інтерактивних технологій, що можуть бути застосовані при вивченні іноземної мови студентами медичних ВНЗ, відносять дискусії, кейс-технології, тренінги, рольові й ділові ігри, проектна діяльність, технологія розвитку критичного мислення, психологічний тренінг. Однією з переваг використання інтерактивних методів є наближення процесу навчання до реальної практичної діяльності майбутніх фахівців. Така стратегія навчання сприяє розвитку в майбутніх лікарів винахідливості, умінню вирішувати складні проблеми, розвитку аналітичних здібностей; підвищує рівень володіння іноземними мовами. В статье речь идет об инновационном подходе к обучению и воспитанию молодого поколения в ВУЗах – интерактивные технологии. Суть обучения по интерактивным технологиям заключается в том, что учебный процесс осуществляется только путем постоянного, активного взаимодействия всех участников учебного про-цесса (как студентов, так и преподавателя). Ориентация Украины на вхождение в мировое научно- образовательное пространство побуждает к внедрению новых учебно-воспитательных подходов, обеспечивающих развитие профессиональных коммуникативных компетенций у будущих врачей. Сегодня потребность Украины в медицинских специалистах, свободно владеющих иностранными языками, обусловлена многими факторами, например, стремительным ростом научной информации, а также мировой тенденцией к изданию медицинских журналов на иностранном языке для расширения круга читателей. Поэтому владение иностранным языком рассматривается как обязательный компонент содержания медицинского образования, который способствует эффективному общению, легкому доступу к информации, более глубокому взаимопониманию и конкурентоспособности специалистов. Цель обучения иностранному языку состоит в формировании у студентов способности и готовности к международной коммуникации, предполагает развитие навыков письменного (чтение, письмо) и устного (разговорная речь, аудирование) иноязычного общения. Перед преподавателями иностранных языков в высших медицинских учебных заведениях Украины встает проблема поиска эффективных путей преподавания предмета в т.ч. повышение познавательного интереса, мотивации. Большие надежды сейчас возлагаются на интерактивное обучение, которое построено на взаимодействии и обучении, организованное на результатах рефлексии. Основной чертой интерактивной технологии обучения является взаимодействие всех субъектов учебного процесса, направленное на продуктивную и творческую деятельность. К интерак- тивным технологиям, которые могут быть применены при изучении иностранного языка студентами медицинских вузов, относят дискуссии, кейс-технологии, тренинги, ролевые и деловые игры, проектная деятельность, технология развития критического мышления, психологический тренинг. Одним из преимуществ использова- ния интерактивных методов является приближение процесса обучения к реальной практической деятельности будущих специалистов. Такая стратегия обучения способствует развитию у будущих врачей изобретательности, умению решать сложные проблемы, развитию аналитических способностей; а также повышает уровень владения иностранными языками.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2050
ISSN: 2311-8466
Располагается в коллекциях:2016

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Lozynska L. F., Tsikhotska O. A..pdf329.86 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.