Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2006
Title: Новаторские тенденции в работах молодых художников как результат деятельности преподавателя
Other Titles: Новаторські тенденції в роботах молодих художників як результат діяльності викладача
Innovative trends in young artists’ works as the result of a lecturer’s activities
Authors: Письмиченко, Александр Иванович
Смичковська, Ольга Михайлівна
Штыкало, Татьяна Степановна
Письміченко, Олександр Іванович
Smychkovska, Olga Mykhailivna
Штикало, Тетяна Степанівна
Pismichenko, Oleksandr Ivanovich
Смычковская, Ольга Николаевна
Shtykalo, Tetiana Stepanivna
Keywords: художественно-педагогическая деятельность
компетентностный подход
компетенция
компетентность
художньо-педагогічна діяльність
компетентнісний підхід
компетенція
компетентність
artistic and pedagogical activity
competence-based approach
competency
competence
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Письмиченко А. И. Новаторские тенденции в работах молодых художников как результат деятельности преподавателя / А. И. Письмиченко, О. М. Смычковская, Т. С. Штыкало // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 10. – С. 173–178.
Abstract: В статье проведен теоретический анализ компетентностного подхода и понятий «компетентность» и «компетенция». Представлена роль компетентностей как основы квалификации и творческих тенденций в деятельности молодых художников. Рассмотрены особенности педагогической деятельности и специфика художественно-изобразительной деятельности при приобретении общих и профессиональных компетентностей студентами художественно-графического факультета.На сьогодні саме молоде покоління творчого студентства зміцнює, стверджує, розвиває та представляє традиції вітчизняної культури. У той же час не можна не відзначити той факт, що важливе місце у формуванні особистості молодого художника і його професійних якостей займає освіта. Так, професійна освіта закладає фундамент ефективної та продуктивної професійної діяльності молодих художників, а грамотна діяльність педагогів допомагає студентам в набутті компетентностей і їх творчої реалізації. Метою статті є виявленняособливостей художньо-педагогічної діяльності педагога при набутті професійних компетентностей студентами художньо-графічного факультету (ХГФ) на підставі теоретичного аналізу. Представлена роль компетентно- стей як основи кваліфікації та творчих тенденцій в діяльності молодих художників, а також направленість процесу навчання молодих художників на придбання динамічної комбінації знань, умінь і навичок, способів мислення, професійних світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, що в подальшому буде визначати їх реалізаційні здатності до ефективної діяльності. Також було розглянуто особливості педагогічної діяльності та відзначено особливе місце діяльності педагога в здійсненні інноваційних технологій, які сприяють формуванню студентами новаторських ідей. Крім того, були визначені основні умови, необхідні для формування як загальних, так і професійних компетентностей учнів ХГФ. Було розглянуто інноваційні технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу і придбання студентами ХГФ компетентностей. Крім того, було відзначено особливості художньо-образотворчої діяльності, яка представляє собою єдність ціннісноорієнтованої, пізнавальної, перетворювальної, комунікативної та естетичної діяльності, що необхідно врахову- вати при формуванні як професійних, так і загальних компетентностей учнів ХГФ. У рамках розвитку професійної підготовки молодих-художників була розглянута педагогічна концепція І. Ф. Харламова, та було вказано на необхідність розвитку таких рис: соціальна активність творчої особистості та її здатність сприймати і гостро відчувати зміни, що відбуваються в суспільному і духовному житті; формування живописної майстерності; розвиток можливості особистості засобами живопису перетворювати свої враження і таким чином вирішувати художні завдання творчого освоєння навколишнього світу, що знаходить своє відображення в мальовничих засобах, які є носіями традиційних естетичних і моральних цінностей.Nowadays, young generation of artists plays a significant role in the representation and development of traditions of the national culture. Education takes an important part in the formation of students’ personalities and their professional skills. Thus, professional education is the basis for the effective and productive professional work of young artists, and competent teachers’ activity could be helpful in competence-acquiring process and its creative implementation. The article is aimed to present the peculiarities of artistic and pedagogical activity of a teacher in competence-acquiring process of students of the Faculty of Arts and Graphics, as well as innovative trends in modern art education. Fine art activity is regarded as the unity of value-oriented, cognitive, transformative, communicative and aesthetic activities that should be considered in the competence-acquiring process of students of the Faculty of Arts and Graphics. The following peculiarities of innovative technologies have been allocated: focus on the result, not on the process; the main purpose is the ability to use the obtained knowledge and skills of practical activities; the use of the activity approach for acquiring knowledge; creating conditions for the organisation of the educational environment; a teacher acts like an expert; focus on the individual development; paying attention to the peculiarities of school students’ socialisation in the process of studying and after graduating. The innovative capacity of a pedagogue’s personality involves the following parameters: creative ability to produce new ideas and use them in practice; flexibility of thinking; readiness for improving one’s activity; cultural and aesthetic development and intelligence. Teacher’s readiness for innovative activities is considered as the maturity of personal (working capacity, emotional stability, readiness for creativity) and professional qualities (knowledge of new teaching methods, the skills of developing projects, etc.).
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2006
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Письмиченко А.И.,.pdf847.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.