Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1542
Title: Самоотношение студентов-психологов с разной степенью сформированности смысложизненных ориентаций
Other Titles: Самоставлення студентів-психологів з різним ступенем сформованості смисложиттєвих орієнтацій
Self-attitude of students-psychologists with different levels of value orientations maturity
Authors: Варе, Ирина Сергеевна
Варе, Ірина Сергіївна
Vare, Iryna Sergiyivna
Keywords: смысложизненные ориентации
самоотношение
студенты-психологи
самоуверенность
самоценность
смисложиттєві орієнтації
самоставлення
студенти-психологи
самовпевненість
самоцінність
value orientations
self-attitude
students-psychologists
self-confidence
self-worth
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Варе, И. С. Самоотношение студентов-психологов с разной степенью сформованности смысложизненных ориентаций / И. С. Варе // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 7. – С. 44-51.
Abstract: Изложены результаты эмпирического исследования особенностей самоотношения будущих психологов с высокой и низкой степенью сформированности смысложизненных ориентаций. Сформулирован вывод о наличии корреляционных связей между смысложизненными ориентациями и показателями самоотношения. С целью изучения специфики взаимосвязи между обозначенными переменными мы использовали методику «Смысложизненные ориентации» (СЖО) (Д. А. Леонтьев) и «Методика исследования самоотношения» (МИС) (С. Р. Пантилеев). Выявлено, что адекватное, сбалансированное самоотношение в сочетании с высоким уровнем сформированности смысложизненных ориентаций (стремление к реализации жизненных целей, результативность, ответственность за свою жизнь) обеспечивает профессиональную активность студентов- психологов, их оптимизм и веру в свои возможности.Збалансоване, позитивне самоставлення психолога є важливою психологічною умовою його ефективної взаємодії з клієнтами. Вивчення цього феномена, розкриття його місця в процесі становлення особистості є нагальною проблематикою сучасної психології особистості. Метою статті є виклад теоретико-емпіричних результатів дослідження самоставлення майбутніх психологів із різним рівнем сформованості смиложиттєвих орієнтацій. За допомогою кореляційного аналізу виявлено, що між показниками методики МДС і СЖО існують значущі, додаткові, додатні та від’ємні і негативні взаємозв’язки. Особливості самоставлення в групах студентів 1-5 курсів з високим ступенем сформованості смисложиттєвих орієнтацій полягають в наступному: а) студенти 1 курсів високо оцінюють себе, свою індивідуальність, раціонально сприймають критику, позитивно ставляться до себе в цілому, але в критичних ситуаціях такі люди схильні до знецінення своїх досягнень; б) студентам 2 курсів характерно вибіркове ставлення до своїх особистісних властивостей, впевненість в собі та в своїх силах допомагає їм протистояти труднощам; в) 3, 4, 5 курси: цим студентам властиво сприймати себе координаторами свого розвитку, вони відкриті, відверті, вміють контролювати емоційні реакції і переживання з приводу себе. Майбутні психологи з низьким рівнем сформованості смисложиттєвих орієнтацій: а) 1 курс: ці студенти розкривають особливості ставлення до свого «Я» в залежності від ступеня адаптованості до ситуації, у них вираженою є захисна поведінка особистості, основним джерелом того, що відбувається з людиною, визнаються зовнішні обставини; б) 2, 3 курси: цим особистостям властива декларація впевненості в собі в поєднанні з осудженням інших, пошуками в них джерел всіх неприємностей і бід; в) студенти 4-5 курсів високо оцінюють себе, але в їхній поведінці виявляється тенденція до заперечення власної провини в конфліктних ситуаціях і власних проблем. Отже, ступінь сформованості смисложиттєвих орієнтацій та особливості самоставлення є факторами професійного становлення особистості психолога, від яких залежить активність особистості в досягненні успіхів у професійній діяльності.Balanced positive self-attitude of a psychologist is an important psychological condition for his/her efficient interaction with counselees. The study of this phenomenon, the revealing of its place in the process of personal development is an urgent problem of modern personality psychology. The article is aimed at presenting theoretical and empirical results of researching self-attitude of future psychologists with different levels of value orientations maturity. With the help of the correlation analysis it has been found that the peculiarities of self-attitude of 1-5 th year students with the high level of value orientations maturity lie in the following: a) 1st year students are characterized by high self-esteem, they are able to accept criticism, have positive self-attitude, but in critical situations are prone to underestimate their own achievements; b) 2nd year students demonstrate self-belief which helps them to overcome difficulties; c) 3-4th year students consider themselves to be the coordinators of their development, they are fair and are able to control different emotional reactions and criticism. Future psychologists with the low level of value orientations maturity are described as follows: a) 1st year students reveal the peculiarities of self-attitude depending on the level of the adjustment to a situation, they are also characterized by the defensiveness; b) 2nd and 3rd year students always show their self-confidence and judge other people, trying to blame them in every difficult situation; c) 4-5 th year students have very high selfesteem, but they tend to deny their own guilt in conflict situations and problems. Thus, the level of value orientations maturity and the peculiarities of self-attitude are the factors of the professional development of a psychologist that determine the success of his/her career.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1542
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Варе И. С..pdf475.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.