Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1289
Title: Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков
Other Titles: Культурна карта Европи очима студентів факультету іноземних мов
Cultural map of Europe in the view of the students of foreign languages faculty
Authors: Геркерова, Александра Михайловна
Геркерова, Олександра Михайлівна
Gerkerova, Oleksandra Mykhailivna
Keywords: этнический стереотип
автостереотип
гетеростереотип
культурная картина мира
етнічний стереотип
автостереотип
гетеростереотип
культурна картина світу
ethnical stereotype
autostereotype
heterostereotype
cultural worldview
Issue Date: 2016
Publisher: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Citation: Геркерова, А. М. Культурная карта Европы глазами студентов факультета иностранных языков / А. М. Геркерова // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 4. – С. 30-38
Abstract: Статья посвящена вопросу этнических стереотипов как важной составляющей культурной картины мира. Осуществлен обзор научной литературы по данной проблеме. Представлены результаты эксперимента, посвященного изучению особенностей восприятия стран Европы студентами факультета иностранных языков.Проблема міжкультурної комунікації, взаєморозуміння, толерантності між представниками різних етносів і культур є однією з найактуальніших у наш час. Кожна нація має набір стереотипних уявлень про культуру, традиції, національні характери, норми і правила поведінки інших націй. Такі етнічні стереотипи є найважливішою складовою культурної картини світу. Метою дослідження є вивчення особливостей сприйняття понять, пов’язаних із країнами Європи студентами факультету іноземних мов ПНПУ імені К. Д. Ушинского. Було проведено експеримент на основі анкетного методу збору інформації: попросили студентів вписати у бланк, що містить назви країн Європи, будь-які асоціації з цими країнами: поняття, пов’язані з літературою, музикою та іншими видами мистецтва, кулінарією, історичними подіями і особами, географією, пам’ятниками (у тому числі, пам’ятниками архітектури), особливостями національного характеру, національними символами, освітою і так далі. Результати показали, що найбільша кількість асоціацій пов’язана у студентів із такими країнами як Україна (137), Велика Британія (134), Російська Федерація (119), Франція (109), Греція (94); найменша – з Ліхтенштейном (13), Сан-Маріно (15), Словенією (16), Македонією (19), Чорногорією (19). Усі виявлені асоціації ми розділили на 4 групи: національний характер, кулінарні асоціації, географічні назви та пам’ятки, персоналії, куди увійшли письменники та поети, композитори, художники, монархи та політичні діячі, актори, співаки, спортсмени, а також літературні і міфологічні персонажі. Аналіз даних дозволив нам узагальнити отримані результати: - низка країн Європи, такі як Андорра, Ліхтенштейн, Македонія, Сан-Маріно, Словаччина, Словенія є практично невідомими в культурному відношенні; - доброта, доброзичливість, дружелюбність, привітність як риси національного характеру були відмічені у жителів таких країн як Білорусія, Болгарія, Німеччина, Литва, Молдавія, Сан-Маріно, Україна; - найбільша кількість кулінарних асоціацій пов’язана з такими країнами, як Молдавія (12), Італія (11), Франція (11), Україна (10), Угорщина (8), Іспанія (8); - найбільша кількість асоціацій з персоналіями пов’язана з такими країнами, як Велика Британія (25), Україна (17), Франція (13), Греція (9), Німеччина (8) Результати дослідження можуть стати в нагоді під час викладання курсу «Країнознавство» в процесі ознайомлення студентів із культурними особливостями англомовних країн, а також під час вивчення теми «Мова та культу- ра» дисципліни «Вступ до фаху» студентами факультету іноземних мов. Подальші перспективи дослідження полягають в регулярному проведенні цього експерименту і в порівнянні отриманих результатів в діахронічному аспекті.The problem of intercultural communication, mutual understanding, tolerance between the representatives of different ethnoses and cultures is one of the topical issues nowadays. Every nation has a set of stereotypical ideas of culture, traditions, national characters, norms and rules of behavior of other nations. Such ethnical stereotypes are one of the main constituents of the cultural world view. The research is aimed at studying the peculiarities of the perception of the concepts associated with European countries by the students of the foreign languages faculty. The experiment was carried out on the basis of questionnaire method of information acceptance. We asked the students to fill in the blank that contained the names of European countries with the associations with these countries: notions connected with literature, music and other kin ds of arts, cookery, historical events and personalities, geography, monuments, architecture, national character, national symbols, education, etc. The results of the experiment have shown that most of the associations are connected with such countries as Ukraine (137), Great Britain (134), Russian Federation (119), France (109), Greece (94), the least in number were associations with Liechtenstein (13), San Marino (15), Slovenia (16), Macedonia (19), Montenegro (19). All the associations educed were divided into four groups: national character, cookery, geographical names and places of interest, personalities (poets and writers, composers, artists, monarchs and political leaders, actors, singers, sportsmen and also literary and mythological characters). The data analysis makes it possible to summarize the obtained results: - the series of European countries such as Andorra, Liechtenstein, Macedonia, San Marino, Slovakia, Slovenia are almost unknown in the cultural aspect; - kindness, friendliness, amiability, cordiality as the traits of national character of such countries inhabitants as Belarus, Germany, Lithuania, Moldova, San Marino, Ukraine were pointed out; - most of cookery associations were connected with such countries as Moldova (12), Italy (11), France (11) Ukraine (10), Hungary (8), Spain (8); - most of associations with personalities were connected with Great Britain (25), Ukraine (17), France (13), Greece (9), and Germany (8). The results of the research can be used when teaching the subject “Country Studies” in order to introduce cultural characteristic of English-speaking countries as well as in the process of studying the topic “Language and Culture” as part of the subject “Specialty Introductory Course” by students of Foreign Languages Faculty. The prospects of the further research involve regular carrying out of this experiment and comparison of the obtained results in the diachronical aspect.
URI: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1289
ISSN: 2311-8466
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Геркерова А. М..pdf408.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.