Please use this identifier to cite or link to this item: dspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10573
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПопова, Олександра Володимирівна-
dc.contributor.authorPopova, Oleksandra Volodymyrivna-
dc.contributor.authorПопова, Александра Владимировна-
dc.contributor.authorБолгар, Олег-
dc.contributor.authorТомашевська, Анастасія-
dc.date.accessioned2021-02-01T12:15:43Z-
dc.date.available2021-02-01T12:15:43Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationПопова О. Переклад стилістичних особливостей мовлення ведучого телевізійного інтерв’ю / О. Попова, О. Болгар, А. Томашевська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2020. – № 31. – С. 312-327.uk
dc.identifier.uridspace.pdpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10573-
dc.description.abstractThe work is devoted to the study of translation peculiarities of stylistic features of a TV interviewer’s English speech into Ukrainian. The correct translation of the content of a speech segment requires good knowledge of vocabulary, and the capability to recognize the stylistic features of a foreign language in communication, and the techniques used to translate them into the native language. Translation of metaphors, metonymy, comparisons is of particular difficulty for the translator, however, it is the ability to use various techniques in translation that helps the translator to convey the meaning of the statement to the listener adequately. The television interview is characterized as an independent journalistic genre, is a kind of television communication, a purposeful individual-social speech phenomenon, which consists of the organized interaction detween the speakers and finds its expression in a specific dialogically constructed form. The results of this study show that each translated stylistic unit is characterized by a set of transformations typical for it. In most cases, these transformations involve lexical and syntactic stylistic devices. At the level of vocabulary, the speech of a TV interviewer is characterized by a significant number of colloquialisms, colloquial cliches, phraseological units. At the level of syntax, the typical indicators of the conversational style of the TV nterviewer are parallel constructions, repeated requests, elliptical sentences, repetitions, unfinished phrases, and the absence of inversion in interrogative sentences. The information obtained as the result of convergence of stylistic devices as a set of components participating together with other linguistic units in the formation of expressiveness, emotiveness and evaluation is one of the important sources of the language pragmatic function. Робота присвячена вивченню прийомів відзеркалення стилістичних особливостей англомовної мовленнєвої поведінки телеведучого українською мовою. Для коректної передачі змісту мовного відрізка при перекладі мало володіти великим словниковим запасом, важливо вміти розпізнати в комунікації стилістичні особливості іноземної мови та способи їх перекладу на рідну мову. Переклад метафор, метонімії, порівнянь представляє особливу складність для перекладача, однак саме вміння використовувати художні прийоми при перекладі допомагає перекладачеві адекватно донести зміст висловлювання до слухача. Телевізійне інтерв’ю характеризується як самостійний публіцистичний жанр, що є різновидом телевізійної комунікації, цілеспрямованим індивідуально-соціальним мовленнєвим явищем, яке полягає в організованій взаємодії мовців і знаходить своє вираження у специфічній діалогічно побудованій формі. Результати цього дослідження показують, що кожна стилістична одиниця перекладу характеризується набором типових для неї трансформацій. У більшості випадків ці трансформації зачіпають лексичні і синтаксичні стилістичні прийоми. На рівні лексики мова телеведучого характеризується значною кількістю колоквіалізмів, розмовних кліше, фразеологізмів. На рівні синтаксису типовими показниками розмовного стилю телеведучого є паралельні конструкції, перезапити, еліптичні речення, повтори, незавершені фрази, відсутність інверсії в питальних реченнях. Отримання інформації, закладеної в конвергенції стилістичних прийомів як деякій сукупності компонентів, що беруть участь разом з іншими мовними одиницями у формуванні експресивності, емотивності і оцінки, є одним з важливих джерел прагматичної цілеспрямованості мови.uk
dc.language.isootheruk
dc.publisherАстропринтuk
dc.subjectперекладuk
dc.subjectмовлення ведучогоuk
dc.subjectтелевізійне інтерв’юuk
dc.subjectстилістичні прийомиuk
dc.titleПереклад стилістичних особливостей мовлення ведучого телевізійного інтерв’юuk
dc.title.alternativeTranslation techniques of stylistic phenomena in a tv interviewer’s speechuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popova.pdf149.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.